Extra mogelijkheden voor beperking CO2 en stikstof ontdekt

Extra mogelijkheden voor beperking CO2 en stikstof ontdekt

Onafhankelijk onderzoek van Antea Group naar de uitstoot van broeikasgassen bij de aanleg van tijdelijke wegen laat verrassende resultaten zien. Resultaten die essentieel kunnen bijdragen aan de ARIUS berekening voor stikstofproductie. Tijdens het onderzoek is het vergelijk gemaakt tussen de traditionele stalen rijplaten en de Ferex lichtgewicht composiet rijplaten.

Vandaag de dag wordt in de AERIUS berekeningen geen rekening gehouden met de totale uitstoot over gehele projecten. Traditioneel wordt enkel de invloed van de uitstoot van stikstof ten gevolge van logistieke bewegingen in kaart gebracht voor het succesvol ‘binnenhalen’ van projecten. In dit onderzoek is breder gekeken dan dat. Naar voren komt onder andere dat ook de wijze van het aanleggen van tijdelijke wegen het verschil kan maken als het gaat over de uitstoot van stikstof. Een factor die van grote invloed is op de uitstoot, is de manier van cultuurtechnisch herstel welke noodzakelijk is om percelen weer nagenoeg terug te brengen in de oorspronkelijke staat.

Het toepassen van Ferex composiet rijplaten kan er toe bijdragen dat grondroeringswerkzaamheden worden beperkt of in sommige gevallen helemaal niet nodig zijn. Ook dit heeft een positief effect op het verminderen van onder meer stikstof.

C02 en NOx Besparing

Om een duidelijk beeld te geven werden de prestaties van traditionele stalen rijplaten onderzocht ten opzichte van de lichtgewicht composiet oplossing van Ferex. In veel situaties kunnen emissies van CO2 en NOx geminimaliseerd worden met een factor van 4.

Extra mogelijkheden voor beperking CO2 en NOx ontdekt
In de berekeningen is uitgegaan van een bodem van zachte kleigrond

Reductie CO2 uitstoot

Project breed, iedere logistieke beweging, grondbewerking en het (ver)plaatsen van de platen kan er met de inzet van composiet rijplaten aanzienlijk gereduceerd worden op CO2 uitstoot. Daar waar 1 kilo wordt uitgestoten met de inzet van composiet rijplaten, werd maar liefst 4,4 kilo aan CO2 uitstoot gemeten bij de toepassing van stalen rijplaten.

Reductie uitstoot stikstof (NOx)

Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitstoot van stikstof (NOx). Ook hier zien we dat de prestaties van composiet rijplaten de moeite waard zijn. Per kilo uitgestoten stikstof (Composiet rijplaten) werd 4 kilo gemeten in de zelfde omstandigheden wanneer gewerkt werd met stalen rijplaten.

Besparing tijd

Tijd. Op dat gebied is ook nog veel te winnen. Dat blijkt wel weer uit dit veelomvattende onderzoek. Tijdsbesparing is in dit geval niet alleen gunstig voor de planning, ook hier besparen we op uitstoot. Een tijdelijke verharding van composiet rijplaten die in 2 uur aangelegd kan worden neemt met de traditionele opbouw (stalen rijplaten) al gauw 18 uur in beslag. We gaan hierbij uit van exacte dezelfde omstandigheden.

Extra mogelijkheden voor beperking CO2 en NOx ontdekt

Herstel bodemstructuur

In iedere situatie willen we dat onze werkzaamheden een minimaal effect hebben op de bodemstructuur. Na demontage van de tijdelijke wegen kan het herstellen van de bodemstructuur beginnen. Wanneer de composiet rijplaten verwijderd worden treffen we een bodem aan die nog volledig intact blijkt te zijn. Dat is echter niet het geval onder de stalen rijplaten. In dat laatste geval komen er verschillende tijdrovende herstelwerkzaamheden bij kijken.

Het totale proces neemt bij Ferex composiet rijplaten 3 uur in beslag ten opzichte van 13,5 uur werk bij een tijdelijke weg van stalen rijplaten. Wederom een aanzienlijke besparing kunnen we concluderen!

Volledig rapport onderzoeksresultaten

Antea Group is als onafhankelijk onderzoeksinstituut ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren. De uitgebreide resultaten zijn samengevat in een lijvig rapport waarin de nodige calculaties de stikstofreductie onderbouwen.

Het rapport is hier te downloaden.

Dit artikel is gesponsord door Ferex.