nieuws

Ollongren plaveit weg voor verplaatsbare woningen: ‘Kan stimulans zijn voor innovatie in de bouw’

woningbouw 3482

Ollongren plaveit weg voor verplaatsbare woningen: ‘Kan stimulans zijn voor innovatie in de bouw’

De bouw van flexibele woningen neemt een vlucht. Maar minister Ollongren is nog niet tevreden. “Flexwonen” moet volgens haar structureel op de kaart worden gezet.

Drieduizend tijdelijke woningen werden er vorig jaar gebouwd. Dit jaar komen er ongeveer evenveel bij. Het zijn nog niet de 15.000 tijdelijke of flexibele woningen per jaar waar de Tweede Kamer om gevraagd heeft. Daarom wil minister Ollongren een versnelling hoger. Ze kondigde woensdag aan flexwonen een impuls te geven.

Volgens de minister zijn er allerlei mogelijkheden binnen de bestaande wetgeving om tiny houses en tijdelijke woningen ruimte te bieden. Toch wil ze nog wel extra schaven aan de wetten, zodat het mogelijk is om straks voor vijftien jaar ergens woningen neer te zetten. Nu is vijf en soms tien jaar vaak het maximale.

Verhuurdersheffing niet voor flexhuizen

Ook is Ollongren bereid de verhuurdersheffing voor flexibele en tijdelijke woningen te schrappen. Die vrijstelling kan overigens alleen gelden voor locaties waar nu nog geen bestemming wonen ligt.

Met flexwoningen bedoelt Ollongren dat de woning verplaatsbaar is, of de bewoning tijdelijk (tijdelijk huurcontract), of de locatie tijdelijk gebruikt mag worden. Het gaat volgens haar meestal om woningen van bescheiden omvang die zowel via transformatie als door nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd.

Zoeken naar locaties voor tijdelijke huisjes

Om vaart te maken roept Ollongren gemeenten op op zoek te gaan naar geschikte locaties voor flexwoningen. Ook zou het wenselijk zijn als plannen ervoor in de woonvisies en prestatieafspraken terechtkomen. De minister vindt het wil flexwonen “structureel op de kaart zetten”. De komst van flexhuizen moet bijdragen het woningtekort te verminderen.

Met provincies wil Ollongren in beeld brengen hoeveel flexibele huisjes er moeten komen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal daarna mogelijke geschikte locaties voor tijdelijke woningen op een rij kunnen zetten. Gemeenten, corporaties en andere partijen worden vervolgens uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen.

Niet ten koste van permanente woningen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is enthousiast over nieuwe woonvormen. “Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in een woningvraag, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de bouw naar permanente woningen. Door kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden gebouwd, kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid met tijdelijke en flexibele woningen. Daarmee kan de toegankelijkheid van de woningmarkt op korte termijn worden vergroot.”

Flexwonen kan ook een stimulans zijn voor innovatie in de bouw, meent Ollongren. “Zeker waar het de verplaatsbare/flexibele woningen betreft. Bouwen in een fabriek geeft minder bouwafval en overlast. Daarbij is het huidige tekort aan bouwpersoneel minder een probleem en is de productietijd korter dan bij traditionele woningbouw. Het gecontroleerde productieproces in de fabriek maakt een betere borging van de bouwkwaliteit mogelijk dan het bouwen op de bouwplaats.”

Woningen kunnen terug naar de fabriek

“De mogelijkheid om (delen van) de woningen te demonteren, te verplaatsen en/of te hergebruiken, bevordert ook de circulariteit in de bouw. Dit gaat verder dan alleen technische innovatie; hierbij speelt ook de logistiek een rol. De woningen kunnen door de leverancier worden teruggenomen om zo nodig in de fabriek te herstellen en te moderniseren om vervolgens weer elders te plaatsen”, doceert ze als een volleerd bouwdirecteur.

Verplaatsbare huizen vliegen de fabriek uit

Verplaatsbare huizen vliegen de fabriek uit

Deze Nederlandse huizen worden in buitenlandse fabrieken gemaakt

Deze Nederlandse huizen worden in buitenlandse fabrieken gemaakt

 

Reageer op dit artikel