nieuws

Woningtekort alarmerend hoger dan gedacht; bouwproductie moet naar 95.000 tot 115.000 woningen

woningbouw 1539

Woningtekort alarmerend hoger dan gedacht; bouwproductie moet naar 95.000 tot 115.000 woningen

Niet 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar, maar 95.000 tot 115.000 woningen moeten er per jaar gebouwd worden om het woningtekort terug te dringen, blijkt uit onderzoek van ABF Research.

De groei van de bevolking en het aantal huishoudens in combinatie met de problemen in de bouwsector (gestegen bouwkosten, tekort aan personeel en materiaal, te trage vergunningverlening en tekort aan locaties) leiden ertoe dat de woningtekorten niet afnemen, maar juist verder zijn toegenomen. Hierdoor zal het woningtekort tot 2030 mogelijk meer dan 200.000 woningen blijven bedragen.

Om het tekort terug te dringen zouden de komende jaren 100.000 tot 200.000 woningen meer bijgebouwd moeten worden dan nu voorzien. Per jaar gaat het om 20.000 tot 40.000 woningen meer dan de nu voorziene 75.000 woningen.

263.000 woningen te weinig

Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog, meent Capital Value, opdachtgever van het onderzoek. “Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, wordt het tekort begin 2019 nu geraamd op 263.000 woningen. Dat is 3,4 procent van de woningvoorraad. Op basis van de huidige prognoses moet tot 2030 rekening worden gehouden met een hoog woningtekort.”

De regionale verschillen zijn groot. De druk op de woningmarkt is het meest zichtbaar in de grootstedelijke gemeenten. Hier is het woningtekort begin 2019 bijna 100.000 woningen (6,8 procent van de woningvoorraad). De top 5 van de COROP regio’s waar het tekort het grootst is: Delft en Westland (7,4 procent), Groot Amsterdam (6,6 procent), Utrecht (5 procent), Agglomeratie ’s-Gravenhage (4,9 procent) en agglomeratie Haarlem en Flevoland (4,8 procent).

Middenhuur: 83.000 woningen te weinig

De vraag blijft de komende vijf jaar aanzienlijk groter dan het aanbod. In het middeldure segment (720-985 euro per maand) is de vraag 83.000 woningen meer dan wordt aangeboden en in het sociale segment (minder dan 720 euro) is de vraag 92.000 woningen groter dan het aanbod.

De tekorten raken met name starters en ouderen. Het aantal huishoudens boven de 75 jaar groeit tot 2030 explosief met meer dan 373.000 huishoudens. Het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking groeit de komende vijf jaar met 115.000. Hierdoor zijn er met name voor deze groep meer geschikte woningen nodig.

Jonge huishoudens met een hoog inkomen blijven moeilijk een zelfstandige woning vinden in de grote steden als er niet meer wordt bijgebouwd, aldus Capital Value.

‘Stijging bouwkosten is voor corporaties echt schrikbarend’

‘Stijging bouwkosten is voor corporaties echt schrikbarend’

Corporaties spelen een belangrijke rol bij het realiseren van meer huurwoningen, maar lijken deze rol niet te kunnen vervullen. Doordat zij nu een grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen komen zij in een split en zullen zij moeten kiezen hoe ze de 3,3 miljard euro die zij jaarlijks overhouden aan de verhuur van hun bezit verdelen over de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw.

57 procent van de ondervraagde corporaties geeft aan niet over genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. De nieuwbouwopgave waarvoor corporaties gesteld staan bedraagt circa 120.000 eenheden tot 2022. In 2018 hebben zij in totaal circa 6.100 bouwvergunningen aangevraagd. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat deze doelstelling gehaald zal worden.

45.000 beleggerswoningen in pijplijn

Beleggers spelen volgens de vastgoedspecialist een belangrijke rol in het terugdringen van de tekorten. In 2018 hebben zij in totaal voor 8,5 miljard euro in huurwoningen geïnvesteerd. Dit komt neer op circa 45.000 huurwoningen, een toename van 63 procent ten opzichte van 2017. Met een aandeel van 39 procent zijn huurwoningen in 2018 de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden.

Nederlandse pensioenfondsen waren de belangrijkste investeerders in de bouw van nieuwe huurwoningen. Beleggers geven volgens Capital Value aan de komende jaren gezamenlijk meer dan 20 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Dit komt neer op circa 100.000 huurwoningen. “Het beschikbare kapitaal voor de komende jaren biedt een enorme kans om de tekorten, gezamenlijk met de corporaties, terug te dringen, mits er meer aanbod komt van bouwplannen en locaties.”

Beleggers pessimistisch over bouw middenhuur

Beleggers pessimistisch over bouw middenhuur

Geen quick fix voor wegwerken woningtekort

Geen quick fix voor wegwerken woningtekort

Reageer op dit artikel