nieuws

Klimaatakkoord zet in op collectieve warmte

woningbouw Premium 1043

Klimaatakkoord zet in op collectieve warmte

Bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen wil Nederland vooral inzetten op collectieve duurzame warmte. Dat blijkt uit een conceptstuk van het Klimaatakkoord dat Cobouw in handen heeft.

Hoe verwarm je miljoenen woningen als je geen aardgas meer mag gebruiken? Dat is een van de belangrijkste vraagstukken die de makers van het Klimaatakkoord moeten oplossen. Afgaande op conceptstukken lijkt de ‘tafel’ van Samsom vooral in te zetten op collectieve systemen voor warmtevoorziening, zoals geothermie en aquathermie (warmte uit water) en biocentrales of restwarmte.

Over het aanbesteden van honderden woningen tegelijkertijd om innovatie te stimuleren wordt nog nagedacht. Vrijwel zeker lijkt de belasting op aardgas verder omhoog te gaan en komt er een gebouwgebonden financiering.Ook overweegt Samsom CO2-normen voor de prestaties van gebouwen in te voeren.

Bronnen die meepraten over het Klimaatakkoord zeggen dat dit concept verre van volledig is. “De echte confrontaties moeten nog beginnen”, duidt Olof van der Gaag, directeur van de Verenging van Duurzame Energie. “De golden bullet is nog niet gevonden.”

Oud-stroomversneller Jan Willem van de Groep noemt de plannen eenzijdig. “Door de focus op collectieve warmtevoorziening is het nu een onevenwichtig stuk. Grofweg gaat het over drie oplossingsrichtingen: collectieve duurzame warmte, individuele gebouwoplossingen en individuele oplossingen met groen gas.”


Overzicht van de voorstellen:

Financiering en normering

  • Aanpassing energiebelasting met Co2-inhoud als grondslag. Belasting op gas wordt jaarlijks duurder en belasting op elektriciteit goedkoper.
  • Rijk maakt gebouw gebonden financiering mogelijk en banken maken aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.
  • Strengere normen voor gebouwen die om de tien jaar worden aangescherpt (2030, 2040, 2050). Uitgangspunt is een besparing van 50 procent, respectievelijk 75 procent en 100 procent C02, steeds ten opzichte van 1990. De diversiteit in de utiliteitsbouw is groot daarom zal bij deze opgave voor iedere sector (kantoren, verblijf, horeca, zorg, sport, onderwijs en lichte industrie/opslag) een eigen kWh/m2 gelden.

Meer duurzame warmte

  • Netbeheerders, rijk en medeoverheden maken een afwegingsleidraad, waarmee gemeenten de beste plannen kunnen maken voor energievoorziening op wijkniveau.
  • Duurzame warmte wordt meer dan concurrerend met aardgas. Warmteleveranciers verbeteren hun warmtetechnieken in omvang, kwaliteit en prijs. Gedacht wordt aan een kostenreductie van 30-50 procent. Warmtebedrijven kunnen versneld opschalen naar een omvang van 80.000 equivalenten van woningen, kantoren en scholen per jaar in 2025 met een snelle start van 20.000+ per jaar woningen tussen 2019 en 2021 in het kader van de startmotor.
  • Actieplan geothermie
  • Actieprogramma aquathermie met aan het eind van de rit een nationale strategie om het op te schalen. Drie jaar vanaf 2019. Jaarlijks budget van tien miljoen euro. Waterbeheerders en Rijkswaterstaat halen thermische energie uit water als warmtebron. Ze verwachten in 25 tot 40 procent van de warmtevraag van de gebouwde omgeving te kunnen voorzien (80 – 120 PJ)

Nieuwbouw

  • De partijen werken toe naar het aardgasvrij realiseren van 75 procent van de totale nieuwbouw in de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021 en het liefst meer. Nieuwbouw vanaf 2022 (vrijwel) volledig aardgasvrij. Nu wordt 55 procent aardgasvrij gerealiseerd. Ontwikkelaars doen hun best om ook nieuwe woningen met een vergunning van voor 1 juli 2018 alsnog aardgasvrij te maken.

Startmotor

  • Corporaties maken een onbekend aantal bestaande woningen aardgasvrij of ‘aardgasvrij-ready.’ “Daartoe zullen woningbouwcorporaties in het kader van hun Aedes-routekaart, in 2019 xx woningen, in 2020 xxx en in 2021 xx woningen verduurzamen. Isoleren is altijd de basis. De keuze van de woningen zal in overleg met gemeenten plaatsvinden in wijken waar een helder en snel besluit over de toekomstige warmtevoorziening, vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak, mogelijk is of reeds is gemaakt. Samenloop met (delen van) het 100 wijken programma van BZK ligt hier in de rede. Ook erkennen Rijk en verhuurders dat de financiële ruimte van verhuurders en de hun opgave (nieuwbouw, verduurzaming, huurmatiging) met elkaar in overeenstemming moeten blijven en dat indien nodig de vormgeving van de verhuurdersheffing daartoe kan worden aangewend.

Wijkaanpak
p.m.

Onderzoek naar aanbesteden van 100.000 renovaties

Een eerste studie naar de Renovatieversneller. (door Ecofys en TU/e)
In opdracht van de Bouwagenda. Gericht op kostendaling en opschaling van renovaties met inbreng van de lessen van Wind op Zee.

100.000 renovaties:
-10.000 in 2019
-20.000 in 2020
-30.000 in 2021
-40.000 in 2022

4 jaarlijks rondes. Overheid subsidieert onrendabele top in combinatie met commitment van marktpartijen om onrendabele top binnen vier jaar tijd aanzienlijk te verkleinen.

Reageer op dit artikel