nieuws

Huizenhonger Amsterdam stillen met nieuwbouw verderop, dringen corporaties aan

woningbouw 2239

Huizenhonger Amsterdam stillen met nieuwbouw verderop, dringen corporaties aan
Flevoland kan vraag huizen in Amsterdam deels opvangen, menen corporaties uit de Metropoolregio Amsterdam

De corporaties uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) dringen erop aan dat er meer huizen buiten de metropoolregio gebouwd worden, zoals in Flevoland, om de overstelpende vraag uit Groot Amsterdam te stillen. Wat hen betreft komen er nieuwe stedelijke of suburbane woongebieden.

Dat schrijven ze in een manifest dat gericht is aan de Provinciale Staten Noord-Holland. Volgens de volkshuisvesters is het “onvermijdelijk” dat buiten de metropoolregio gebouwd moet gaan worden om de vraag uit de metropool te stillen. Behalve in Noord-Holland zo dat kunnen in Flevoland.

Op sommige plekken in de metropoolregio zijn er op de middellange en langere termijn nog onvoldoende woningbouwlocaties.

Eind september maakte de MRA bekend dat er de komende twintig jaar ruimte is gevonden voor de bouw van 297.000 woningen op ruim 73.000 nieuwe locaties.

Metropoolregio Amsterdam: nieuwbouw erbuiten nodig

Metropoolregio Amsterdam: nieuwbouw erbuiten nodig

De corporaties zijn er kennelijk niet gerust op.  Daar waar al plekken zijn aangewezen, moet nog veel werk verricht worden, stellen ze. De corporaties zien dit als “grootste opgave”. Behalve het bouwrijp maken van locaties hebben de corporaties ook zorgen over de capaciteit voor de ruimtelijke ordening, de gronduitgifte, de vergunningverlening en de werken in de openbare ruimte.

“Daarnaast ontbreekt het soms aan middelen om de grondexploitatie van de locatie te betalen. Dan is het belangrijk dat op het overstijgende regionale niveau verevening tussen de gemeenten mogelijk is om alle locaties ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Lang niet overal is er voldoende capaciteit en middelen om de locaties daadwerkelijk te ontwikkelen.”

Tempo maken met die locaties, vinden de corporaties

De centrale vraag volgens de corporaties is: kunnen we met zijn allen voldoende tempo maken om niet alleen de locaties in beeld te brengen, maar ook er voor te zorgen dat op die locaties tijdig goede woningen kunnen worden gebouwd en opgeleverd. Aan de corporaties zal het niet liggen. De woningcorporaties in de MRA zijn “bereid en in staat” om in alle gemeenten van de regio in de nieuwbouw 30 tot 40 procent sociale huurwoningen te realiseren.

Wel is het verstandig om een regisseur aan te wijzen. Die moet het bouwtempo opschroeven en daarna op peil houden. Een bestuurder van de Metropool Regio Amsterdam of van de provincie Noord-Holland zou deze taak op zich moeten nemen, menen de corporaties.

Regisseur woningbouw Noord-Holland nodig

“Een goede afstemming van de ontwikkeling van de locaties, woningtypen en categorieën van huur- en koopwoningen tussen de gemeenten is gebaat bij een goede regisseur”, stellen de corporaties.

De regisseur kan daarnaast bemiddelen tussen gemeenten, aanwijzingen geven waar de voortgang stokt en oplossingen bieden voor gebrek aan capaciteit en middelen. Ook zou er op een jaarlijks congres bekeken kunnen worden wat er beter kan.

Reageer op dit artikel