artikel

‘Finished’ betekent opgeleverd?

woningbouw 673

‘Finished’ betekent opgeleverd?

De oplevering van een werk is een belangrijk moment, in de praktijk kan dit moment tot vragen en geschillen leiden. Zo ook in een geval dat recent aan de orde kwam bij Rechtbank Den Haag (14 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13610). Aannemer verbouwde een woonhuis voor opdrachtgever. Partijen zijn een vertragingsvergoeding overeengekomen ingeval het werk niet op tijd gereed (‘finished’) is. Maar wat wordt bedoeld met finished: de oplevering van de woning? of is de vertragingsvergoeding alleen verschuldigd indien opdrachtgever de woning niet uiterlijk op 15 juli 2016 kan betrekken?

Partijen zijn het erover eens dat de vertragingsvergoedingsafspraak zijn grondslag vindt in een e-mail van aannemer van 23 juni 2016, waarin aannemer schrijft: ‘I can hereby tell you we will be finished on the 15th of july. If not we will deduct € 100,- per day that we are later on the total payment.’ Maar partijen leggen deze toezegging allebei anders uit.

De vertragingsvergoedingsafspraak diende als aansporing om ervoor te zorgen dat het werk op 15 juli 2016 gereed (‘finished’) zou zijn. Indien dat niet het geval zou zijn, zou aannemer per dag een korting van € 100,- op de aanneemsom verlenen tot de dag dat aannemer klaar (‘finished’) is met de werkzaamheden, tot zover zijn partijen het eens.

Het is nu aan de rechtbank om te beoordelen hoe deze afspraak vervolgens moet worden uitgelegd. De vraag wat partijen zijn overeengekomen kan echter niet alleen op grond van de taalkundige uitleg van die bewoordingen worden beantwoord. Het komt volgens vaste rechtspraak steeds aan op wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten afleiden. Daarbij kan ook van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanig partijen kan worden verwacht (de zogenaamde ‘Haviltex-maatstaf’).

De rechtbank oordeelt dat in dit geval moet worden gekeken naar de achtergrond van de genoemde datum: 15 juli 2016. Deze einddatum hield verband met de omstandigheid dat opdrachtgever de woning op 15 juli 2016 wilde betrekken omdat hij de huur van zijn toenmalige huurwoning tegen 15 juli 2016 had opgezegd. Het gaat dus om een aansporing die ertoe moet leiden dat opdrachtgever de woning op 15 juli 2016 in gebruik zou kunnen nemen. De rechtbank ziet tegen deze achtergrond onvoldoende steun voor de stelling van opdrachtgever dat met ‘finished’ is bedoeld dat het werk formeel moet zijn opgeleverd en/of op alle punten moeten zijn afgerond. Opdrachtgever had moeten begrijpen dat met ‘finished’ was bedoeld dat het werk in zodanig voltooide staat verkeerde dat hij de woning in gebruik kon nemen.

Conclusie

De rechtbank concludeert dat de vertragingsvergoedingsafspraak aldus moet worden uitgelegd dat aannemer een vergoeding van € 100,- per dag moet betalen vanaf 15 juli 2016 tot aan de dag dat het werk zodanig was voltooid dat opdrachtgever de woning in gebruik kon nemen.
Het staat vast dat opdrachtgever de woning op 22 juli 2016 in gebruik heeft genomen. Dit houdt in dat opdrachtgever over de periode vanaf 15 juli 2016 tot en met 22 juli 2016 aanspraak heeft op een korting van € 100,- per dag, in totaal dus een korting van € 700,-.


Natasja van Wijk – van Gilst, Juridisch Medewerker/Redacteur bij het Instituut voor Bouwrecht

Meer weten over dit onderwerp? Het IBR organiseert op 30 januari een studiemiddag ‘Opleveringsperikelen’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de regeling van opneming, goedkeuring en oplevering aan de hand van de wet en de verschillende algemene voorwaarden en rechtspraak uiteengezet (www.ibr.nl/agenda).

Reageer op dit artikel