artikel

Te lage dwangsom

woningbouw

Te lage dwangsom

In een woontoren, opgeleverd in 1999, is bij 19 appartementen sprake van lekkages bij de ramen. Deze lekkages zijn begin 2000 aan de aannemer gemeld. De aannemer is in eerste aanleg onder andere veroordeeld tot herstel van de ramen conform goed en deugdelijk werk, binnen 12 maanden op straffe van een dwangsom (RvA 22 september 2009, No. 27.474).

Op 30 mei 2012 blijkt tijdens de mondelinge behandeling van het door de VvE ingestelde hoger beroep dat de lekkages nog steeds niet zijn verholpen en de in eerste aanleg opgelegde dwangsom heeft inmiddels het maximum van 40.000 euro bereikt.

Dit bedrag is ook door de aannemer aan de VvE betaald. Partijen hebben tijdens deze mondelinge behandeling afgesproken dat aannemer binnen een jaar na dato alsnog de lekkages zou herstellen. Nu na ruim een jaar de balans wordt opgemaakt, constateren appelarbiters (RvA 30 september 2013, No. 71.505) dat de lekkages nog steeds niet zijn verholpen.

Uit het feit dat er nog altijd niet is hersteld, kan volgens appelarbiters de conclusie worden getrokken dat een dwangsom van 500 euro per dag – kennelijk – onvoldoende prikkel tot nakoming is geweest. Gelet op de lange periode gedurende welke de lekkages voortduren en de omstandigheid dat er inmiddels weer ruim een jaar is verstreken na de mondelinge behandeling in hoger beroep zonder dat aannemer het door hem toegezegde herstel heeft waargemaakt, achten appelarbiters een substantiële versterking van die prikkel op zijn plaats.

Aannemer stelt nog dat de hersteltermijn van 12 maanden onvoldoende is gebleken en er geen grond is voor een hogere ‘boete’, nu hij alles in het werk stelt de lekkages te verhelpen en de ‘boete’ overigens is vastgesteld conform de eis in eerste aanleg.

Appelarbiters gaan hier niet in mee. Het appel is mede bedoeld om verzuimen en fouten te herstellen en het vorderen van een te lage dwangsom is zo’n te herstellen fout, aldus appelarbiters.

Aannemer wordt veroordeeld tot betaling aan de VvE van een dwangsom van 2.000 euro per dag indien de ramen binnen zes maanden na dagtekening van dit appelvonnis nog altijd niet zijn hersteld, tot een maximum van 400.000 euro.

Mr. Natasja van Wijk-van Gilst, Instituut voor Bouwrecht, www.ibr.nl/actueel

Reageer op dit artikel