artikel

‘Overdrachtsbelasting moet permanent omlaag’

woningbouw

‘Overdrachtsbelasting moet permanent omlaag’

De belangrijkste maatregel voor 2012 had Bouwend Nederland al voor de publicatie van de rijksbegroting 2012 binnengehaald: de tijdelijke verlaging van de overdrachtbelasting van 6 naar 2 procent.

“Een belangrijk middel om de somberheid op de markt te verdrijven”, meent voorzitterElco Brinkman. “Maar we gaan ons natuurlijk wel inzetten om er een permanente maatregel van te maken.”

Wat Brinkman zorgen baart, is dat het kabinet de garanties voor instappers op de woonmarkt terugschroeft. “We zien dat de Nationale Hypotheekgarantie weer teruggaat naar het oorspronkelijke niveau, na een tijdelijke verhoging. Dat geeft mensen toch weer minder zekerheid”

“Het kabinet heeft nu een prachtkans om het vertrouwen op de woningmarkt terug te winnen door snel extra maatregelen te serveren bij de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld met het handhaven van een hogere NHG.”

“Als er van de banken ook snel weer maatwerk komt in de hypotheekverstrekking geeft dat juist een slinger aan de hele woningmarkt”, vindt Brinkman.

Hij is blij dat de infrastructuur, ondanks de stortvloed aan bezuinigingen op de totale rijksbegroting, in 2012 relatief weinig hoeft in te leveren. “De infrastructuur heeft kennelijk topprioriteit van het kabinet. Het erkent hiermee dat de infrastructuur belangrijk is voor de verdiencapaciteit van ons land.” Op dat punt verschilt de rijksoverheid duidelijk van de decentrale overheden, constateert Brinkman. “Die leggen de prioriteiten bij hun bezuinigingen meer bij handhaving van de voorzieningen voor burgers. En ook de waterschappen zijn terughoudend met nieuwe investeringen in het rioolnet. En dat terwijl de burger liever droge voeten houdt.”

Een continu punt van zorg voor Bouwend Nederland is de regelgeving. In de plannen voor 2012 krijgt de Crisis- en herstelwet, die zorgt voor snellere procedures bij bouwprojecten, een permanent karakter. Een mooie opsteker, meent Brinkman. “Op het moment hebben we ook geen klachten over de werking van de Crisis- en herstelwet, maar mocht die zich in de praktijk aandienen, dan melden we ons weer.”

AFNL

Aannemersfederatie Nederland steunt de plannen van Binnenlandse Zaken om samen met de bouwsector, kennisinstellingen en andere betrokkenen een gezamenlijke investerings- en innovatieagenda op te stellen. ‘‘Gezien de faciliterende functie van de bouw en de vliegwielfunctie naar andere sectoren, zoals de topsectoren, kan dit een positief effect hebben op de economie”, aldus Henk Klein Poelhuis.

Teleurgesteld is de Aannemersfederatie over de lastenverzwaringen van het kabinet voor ondernemers, voortvloeiend uit de verhoging van de ziektekostenpremies, de hogere WW-premies en de nieuwe bankbelasting. “De AFNL ziet helaas ook geen verdere verlaging van de winstbelasting in de Miljoenennota van 2012, zoals beloofd in het regeerakkoord.”

De kanttekeningen die het CPB plaatst bij de effecten van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, namelijk dat de effecten van deze maatregel op de woningmarkt te verwaarlozen zijn, is ook bepaald geen opbeurend bericht voor de bouw- en infrasector, stelt de AFNL. “Om de bouwsector, die nog steeds in lastig economisch weer verkeert, uit het slop te halen, is voortzetting van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en onderhoudswerk een veel effectievere maatregel. “Dat de Crisis- en herstelwet wordt gecontinueerd is goed, alleen voor het mkb lijkt deze wet nog steeds een dode letter. De Aannemersfederatie juicht meer asfalt toe, alleen moet een adequate Aanbestedingswet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven ook hier aan de bak kunnen komen.”

VNO-NCW

Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW is over het geheel genomen niet ontevreden over de Miljoenennota. Hij treft er “veel ondernemerschap” in aan. Wientjes wijst op het afschaffen van een aantal kleinere belastingen.

De economische groei zal volgend jaar met 1 procent lager zijn dan waarop Wientjes had gehoopt. Volgens hem is het nu vooral van belang om het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de economie te vergroten. Dat kan door zekerheid te geven door snel concrete besluiten te nemen. Wientjes doelde daarmee zowel op de Europese Unie als op het eigen land. In de Miljoenennota staat dat “een aantal kleinere belastingen” wordt afgeschaft. Volgend jaar de afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting en nog eens vijf andere belastingen in 2013. Hiermee is volgend jaar 200 miljoen euro gemoeid, maar dat bedrag loopt op tot 850 miljoen in 2015. Ook hoeven ondernemers vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamers van Koophandel te betalen, wat veel ergernis wegneemt.

MKB Nederland

Ook de kleinere ondernemers, verenigd in MKB Nederland, zijn over het algemeen tevreden. “Er komt een belangrijk pakket maatregelen dat innovatief (mkb-) ondernemerschap stimuleert, oplopend naar 2 miljard euro per jaar zoals vermeld in de deze week gepresenteerde bedrijfslevenbrief. De overheid heeft ervoor gekozen om onder leiding van bedrijven samen met onderwijs en onderzoek zich sterker dan ooit in te zetten voor een economie die zijn geld kan blijven verdienen. Dat is zonder meer positief en biedt uitzicht op de door het kabinet beoogde plaats in de economische top 5 van de wereld”, laat voorzitter Hans Biesheuvel weten. “De lasten voor

bedrijven blijven in deze kabinetsperiode gelijk aan wat in het Regeerakkoord was afgesproken. Het kabinet zet grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen.”

Fosag/NOA

Branchevereniging voor de onderhouds- en afbouwsectoren Fosag/NOA steunt de kabinetsplannen om de nieuwbouw weer op gang te krijgen, zoals de verlaging van de overdrachtsbelasting. Maar er zijn volgens voorzitter Roland Kortenhorstmeer maatregelen nodig om de productie in de bouwnijverheid weer op gang te krijgen. “Alleen zo kan de aanhoudende malaise in de nieuwbouw worden bestreden.” Fosag/NOA is ook bezorgd over de onderhoudsmarkt. “Het kabinet schrijft de burgers te willen stimuleren om de kwaliteit van

woningen professioneel te laten verbeteren, maar bij een streven horen ook maatregelen die nu uitblijven. Om het huishoudboekje op orde te krijgen zullen alle burgers de gevolgen ondergaan, de algemene lasten voor particuliere huishoudens stijgen.” Fosag/NOA is bezorgd over de toename van de loonkosten, onder andere door verhoging van de ziektekostenpremie en de kinderopvang. “Deze ontwikkelingen zetten de markt voor noodzakelijk woningonderhoud, zoals schilderen en stukadoren, verder onder druk.” Positief is Kortenhorst over de permanente regeling voor het verlaagd btw-tarief voor de arbeidsintensieve diensten (waaronder op schilder- en stukadoorwerken aan woningen ouder dan twee jaar) die aantoonbaar banengroei en minder zwartwerk tot gevolg hebben.

Fosag/NOA is “verheugd over de aangekondigde plannen voor de afschaffing van de rittenregistratie voor bestelauto’s”. De invoering van de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik” zal voor een grote administratieve lastenverlichting zorgen, waarvan ook de ondernemers zonder personeel zullen profiteren. “We zijn tevreden met het inperken van de overmaat aan inspecties. Schilders en stukadoors moeten meer toekomen aan hun eigenlijke werk: het mooi en duurzaam maken van alles wat gebouwd is. Een intensieve bestrijding van het zwart werk en een langer uitstel van de verwachte toestroom van goedkope werkers uit de nieuwe EU-lidstaten kan daaraan mee helpen,” stelt Kortenhorst.

Aedes

Het kabinet laat een grote kans liggen om de sociale woningbouw en daarmee de economie een flinke impuls te geven. Dit zegt Marc Calon, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties, in een reactie op de Miljoenennota. “Het ontbreekt aan visie op de rol die woningcorporaties hierbij kunnen spelen.”

“Woningcorporaties leveren een forse bijdrage aan de bouwproductie. En ze blijven dat ook in economisch moeilijker tijden graag doen”, aldus Calon. “De tijd van overambitieuze projecten is voorbij. Corporaties willen niets liever dan betaalbare huizen bouwen. Met alle positieve neveneffecten van dien.”

Volgens de Aedes-voorzitter is door opeenvolgende overheidsmaatregelen de investeringskracht van corporaties de laatste jaren echter sterk afgenomen.

“Bezuinigen is nodig”, zegt Calon, “maar het is vooral de kunst dat te doen zonder de economie af te remmen. “Investeringen in de bouw zijn een belangrijke economische motor. Niet alleen bouwvakkers blijven aan de slag, maar ook de verhuizer en de stoffeerder. Elk opgeleverd nieuwbouwhuis zorgt voor verhuisbewegingen op een op een vastlopende woningmarkt. En de schatkist wordt er voller van.”

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten is niet onverdeeld gelukkig met de door het kabinet gepresenteerde begroting. “Gemeenten worden geconfronteerd met grote bezuinigingen, terwijl zij voor aanzienlijke maatschappelijke opgaven worden gesteld. Zelfs in die lastige omstandigheden laten gemeenten financiële realiteitszin zien en kiezen zij er niet voor de lokale lasten te verzwaren. Het kabinet heeft ook aangegeven dit van de gemeenten te verwachten. Het is dan extra zuur dat het kabinet wel ingrijpt in het gemeentelijke belastinggebied door de precariobelasting af te schaffen.” Volgens VNG -voorzitter Annemarie Jorritsmakunnen gemeenten bezuinigingen alleen realiseren als hun autonomie in stand blijft, en daarvan is een substantieel eigen belastinggebied een essentieel onderdeel. “Maar hoe dan ook zullen de inwoners stevig geraakt worden door de bezuinigingen van het kabinet.”

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers begrijpt dat de economische omstandigheden tot forse budgettaire ingrepen leiden. “Op alle terreinen, dus ook op die waar de waterbouwers actief zijn,” meldt voorzitter Frank Verhoeven. “Het is wel zaak om de bezuinigingen slim en efficiënt te realiseren. En dat gebeurt niet op alle plaatsen.”

De herbezinning op de baggeropgave mag volgens Verhoeven niet leiden tot een frustratie van de

economische ontwikkelingen. “De focus op prioritaire vaarwegen mag niet betekenen dat de ‘kleine’ vaarwegen uit beeld geraken. Juist deze zijn voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Nederland van groot belang. Los daarvan speelt hier ook een groot milieubelang waar het gaat om de inzet van vervoer over water in combinatie met vervoer over de weg. Anders kan goedkoop wel eens duurkoop blijken te zijn. Hetzelfde kan gelden als de verschuiving van aandacht op aanleg naar beheer en onderhoud te dogmatisch wordt doorgevoerd.” Volgens Verhoeven vraagt het Deltaprogramma steeds meer om inbreng van het bedrijfsleven. “Wij waterbouwers hebben al eerder aangegeven dat we onze nationale en internationale ervaring graag ter beschikking stellen om tot optimale keuzes en aanpak te komen.”

Uneto/VNI

“Deze begroting is een gemiste kans als het om duurzaamheid gaat,” stelt Marcel Engelsvan de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. “Op deze manier laten we echt kansen liggen. We hadden een veel actievere rol van de overheid verwacht.”

Reageer op dit artikel