artikel

Komst IJmeerlijn bepaalt stedelijkheid van Almere

woningbouw

Volgens de plannen komen er voor 2030 in Almere 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen bij. Robbert Coops voorspelt dat aan het IJmeer en in de Flevopolder nieuwe landschappelijke en vooral stedelijke kwaliteiten worden toegevoegd. Beslissend voor de mate van stedelijkheid is de komst van een IJmeerlijn.

De bouw van Almere is het gevolg van het concept van “gebundelde
deconcentratie binnen de begrenzing van stadsgewesten” zoals dat in de Tweede
Nota ruimtelijke ordening (1966) is geïntroduceerd. Ongebreidelde suburbanisatie
ten koste van natuur en landelijk gebied was ongewenst, waardoor Almere – als
groeikern – een belangrijke functie als woongemeente voor het stadsgewest
Amsterdam kreeg toegewezen. De ruimtelijke en regionaal-economische oriëntatie
op Amsterdam bestaat nog steeds, maar de ambities van Almere als echte stad met
een eigen aantrekkingskracht gaan verder. Sinds kort is de regionale
samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau aanzienlijk verbeterd, waardoor
meer samenhang en efficiency in beleidsplannen en -processen zijn te realiseren.

Schaalsprong

De beoogde schaalsprong getuigt daarvan. Daarover moet het kabinet dit jaar
een principebesluit nemen. Een besluit dat, wil het echt kwalitatief
onderscheidend zijn, hoge kosten met zich zal meebrengen. Het gaat onder meer
over de stedelijke ambities die laten zien dat de uitgroei tot een complete stad
die zich profileert met stedelijke en groene woon-, werk- en recreatiemilieus,
te prefereren valt boven een grote, voornamelijk suburbane stad. Ook de komst
van de IJmeerlijn is kostbaar. Maar duidelijk is dat een echte stedelijke
ontwikkeling aan en eventueel ook in het IJmeer alleen haalbaar is met een
nieuwe spoorverbinding met Amsterdam. Tenslotte zijn er nog cruciale
beslissingen op het gebied van de natuuropgave en het buitendijks bouwen. Een
nieuw en robuust ecologisch systeem in het IJ- en Markermeer vormt een
belangrijke voorwaarde voor verdere recreatieve en stedelijke ontwikkeling
buitendijks. Voor al deze onderdelen en kernen zijn plannen gemaakt, studies en
verkenningen verricht op gebieden als de vereiste infrastructuur, de toekomst
van het IJmeer, de uitvoering van de plannen en de financiële onderbouwing
ervan. Duidelijk lijkt dat Almere aan de westelijke kant in hoge dichtheden moet
bouwen. Daarnaast is uitbreiding van de weg- en railinfrastructuur, zoals de
IJmeerlijn, noodzakelijk om te kunnen voorzien in de groeiende verkeersstromen
tussen Amsterdam, Utrecht en Almere. Daardoor kan Almere ook beter worden
aangesloten op het metropolitane netwerk.

Reageer op dit artikel