nieuws

Rijkswaterstaat zet mes in aanbestedingspakket

infra 10982

Rijkswaterstaat zet mes in aanbestedingspakket

Onder druk van de markt past Rijkswaterstaat het aanbestedingsbeleid aan. Dit jaar worden al stap voor stap een aantal ingrijpende maatregelen doorgevoerd die het bouwers makkelijker maken om selectief in te schrijven. Het is de opmars naar een nieuwe koers.

Rijkswaterstaat voert enkele ingrijpende wijzigingen door bij  gww-aanbestedingen. Dit jaar wordt het tenderbeleid stap voor stap aangepast, zoals de ontwerpvergoeding, de dialoog-light en het afschaffen van de prestatiemeting bij de selectie van gegadigden.

De top van Rijkswaterstaat is vernieuwd en de marktomstandigheden zijn ingrijpend veranderd. Met de nieuwe koers komt de opdrachtgever de markt tegemoet om sneller te kunnen beoordelen of projecten geschikt zijn en om een aantal grieven weg te nemen. Alle aanpassingen zijn tot stand gekomen in overleg met marktpartijen en koepelorganisaties, maar zijn onlangs officieel vastgesteld.

“Maak problemen bespreekbaar”

HID Jean-Luc Beguin ziet de markt selectiever worden en kondigde al aan problemen het liefst al voor de tenderfase te willen tackelen. “Het loont de moeite om sneller in te grijpen bij dreigende conflicten of grote risico’s. Een probleem moet allereerst bespreekbaar zijn. Op tafel komen. Liefst in de tenderfase of zelfs nog daarvoor. Tijdens de uitvoering is je speelruimte nou eenmaal beperkt”, lichtte hij onlangs in Cobouw toe.

Bij het vaststellen van de nieuwe koers zijn meteen een aantal aanbevelingen uit het traject Beter Aanbesteden overgenomen. Het ministerie van Economische Zaken bracht de frustraties rond aanbesteding in kaart en kwam met 23 suggesties om de ergernissen op te lossen. De gewijzigde inkoopplanning is daar een goed voorbeeld van, evenals het factsheet. Ook de manier van aanbesteden gaat straks op de schop, bevestigt Beguin tijdens het Idee-diner op de Bouwcampus. Een speciaal Whitepaper van adviesbureau wordt de basis voor een nieuwe marktbenadering , maar er is meer tijd voor nodig om daar conclusies uit te trekken en af te stemmen met de markt.

Loten, nog maar mondjesmaat

Een belangrijke wijziging is het afschaffen van de combinatie van ranken en loten op basis van prestatiemetingen bij de niet-openbare procedure. Drie waterbouwers streden ruim een jaar lang om de oneerlijke praktijk aan te kaarten. Zij dreigden ondanks goede prestaties toch buiten de boot te vallen door te weinig metingen. Uiteindelijk gaat Rijkswaterstaat nu overstag en schaft het gehate loten bijna af.

Daarvoor in de plaats komen verschillende selectiemethodes die zijn toegespitst op de verschillende marktsegmenten. Daarbij wordt in het vervolg ook onderscheid gemaakt tussen de complexe, integrale projecten, meer reguliere gww-projecten en van projecten onder de EU-drempel.

Dialoogfase in de light-variant

Bij grote, complexe integrale gww-projecten – d&c, dbm en dbfm, projecten tussen de 65 en 100 miljoen – wordt standaard gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Deze dialoog maakt het mogelijk om het aantal gegadigden te trechteren op een specifiek product. Rijkswaterstaat wil in principe altijd uitkomen op 3 geschikte kandidaten voor een klus. Die partijen kunnen standaard rekenen op een vergoeding voor de ontwerpkosten.

Meer over contract- en risicomanagement

Meer over contract- en risicomanagement

Bij meer reguliere projecten – tot 65 miljoen euro – gaat Rijkswaterstaat standaard de dialoog-light invoeren. Het trechteren naar vier geschikte partijen gebeurt door een project-specifiek onderdeel uit te werken. Als het aantal van vier inschrijvers  komende jaren niet voldoet, zal dat weer worden aangepast.

Zes geschikte partijen

Voor projecten onder de EU-drempel (toetredersmarkt) en voor overige onderhoudscontracten, zoals installatiewerken, maakt Rijkswaterstaat gebruik van een nationale, niet-openbare aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever laat dan alle partijen meedingen, tenzij er meer dan 6 geschikte gegadigden zijn.

Daarbij wordt een combinatie van ranken en loten toegepast. Werken in dit marktsegment zijn qua omvang niet geschikt voor de concurrentiegerichte dialoog light, omdat de inspanningen en kosten van zowel gegadigden als van Rijkswaterstaat niet opwegen tegen de omvang van het uit te voeren werk.

Inkoopplanning verlengd tot 5 jaar

Rijkswaterstaat is een van de weinige opdrachtgevers die elk kwartaal een inkoopplanning openbaar maakt. Dat overzicht wordt verder uitgebreid met belangrijke projectkenmerken en verlengd tot vijf jaar vooruit. Bij publicatie van een aanbesteding wordt in het vervolg een factsheet toegevoegd met kerninformatie. Een diepe wens van marktpartijen die dan sneller kunnen beoordelen of een project in hun orderportefeuille past.

De wijzigingen worden dit jaar geleidelijk doorgevoerd. Lopende tenders worden niet meer aangepast en andere opdrachten worden al zoveel mogelijk op de nieuwe werkwijze in de markt gezet. Vanaf 2020 wordt het nieuwe tenderbeleid wel consequent voor alle projecten toegepast.

 


Aanbestedingen in de bouw

Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar

 

Reageer op dit artikel