nieuws

Spelregels UAV-gc in de revisie

infra 294

Spelregels UAV-gc in de revisie

De spelregels voor geïntegreerde contracten (UAV-gc) worden aangepast. De eerste indruk is dat de regels wel duidelijk zijn, maar dat de deelnemers het spel niet altijd even eerlijk spelen. Ongenoegen heerst over risico’s, intellectueel eigendom en vergunningen.

“Onze eerste indruk is dat de inhoud van het UAV-gc wel klopt, maar dat nog veel misgaat bij de toepassing en uitleg”, licht aanbestedingsexpert Ad van Leest van CROW de stap toe. Het kenniscentrum beheert de standaard en gebruikt die dit jaar voor een inventarisatie van de grieven. Daaruit moet een groslijst komen van maximaal veertig punten. Een schrijfgroep gaat zich dan in 2017 buigen over de formulering van aanpassingen. Uiterlijk 2018 moet de nieuwe versie klaar zijn.

De spelregels voor geïntegreerde contracten zijn in 2000 opgesteld en na een proefperiode van vijf jaar vastgesteld: UAV-gc 2005. De variant van het UAV is speciaal gemaakt voor de combinatie van ontwerp en bouw bij de markt (d&c) en legt veel meer verantwoordelijkheid bij de bouwers. Die krijgen in de praktijk regelmatig te maken met een wel erg starre interpretatie van de opdrachtgever en ervaren vooral een scheve risicoverdeling. De grote verliezen die bouwers leden bij de Coentunnel, A15Maasvlakte Vaanplein en A2 Maastricht zijn daar in het oog springende voorbeelden van.

“De sector heeft een Paard van Troje binnengehaald met het omarmen van de geïntegreerde contracten. De huidige werkwijze van UAV-gc moet volledig op de schop”, bepleitte GMB-directeur Gerrit Jan van de Pol vorig jaar in Cobouw. Zijn ervaring is dat zelfs een goedlopend project in de laatste maanden kan omslaan in een rampscenario waardoor de winst alsnog verdampt. Van de Pol: “Dat soort problemen kwam vroeger ook voor, maar het prijskaartje lag dan niet automatisch bij ons. Het is terecht dat de opdrachtgever vraagt ‘regel jij dat?’, maar niet alle risico’s horen bij de markt te liggen.”

Knelpunten

Bouwend Nederland buigt zich inmiddels over de kwestie en ook advocatenbureau Stibbe zette een aantal knelpunten op een rij. De Marktvisie zet eveneens andere accenten op het gebied van samenwerking en risico’s. Een en ander was voor CROW aanleiding om een mini-peiling op internet uit te voeren.

Van Leest constateert dat in de praktijk meer dan de helft van de problemen ontstaat door een verkeerde uitleg en ook dat er veel grieven zijn over de onevenwichtige verdeling van verantwoording tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “We willen nog dit jaar tot een groslijst komen met dertien thema’s en veertig onderwerpen. Dat doen we samen met opdrachtgevers, bouwers – mkb en grootbedrijf –, ingenieursbureaus, infra, bouw en installateurs en juridische experts. Thema’s die daarbij zeker aan de orde komen zijn: aansprakelijkheid, de rangorde van informatie, onderhoud, vergunningen en kwaliteitsborging.”

CROW heeft de eerste herzieningsvergadering achter de rug. Een van de deelnemers was professor Chris Jansen van de VU en Universiteit Tilburg. Hij was al betrokken bij de opzet van het eerste versie. Hij constateert dat er in die vijftien jaar nauwelijks iets is veranderd. “De issues waren toen vooral: de aansprakelijkheid van het ontwerp, de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de bouwer, de omvang van schadevergoedingen en de opbrengst van optimalisaties. Deze punten zijn weer terug in de discussie die nu wordt vervoerd, met deels dezelfde argumentatie.”

Jurisprudentie

Jansen vindt nog steeds dat het UAV-gc veel duidelijkheid schept over de integratie van het ontwerp en de uitvoering, de variabele betrokkenheid van de opdrachtgever en het inperken van ‘open einde’-regelingen. Hij staat op het standpunt dat die uitgangspunten recht overeind moeten blijven en wijst erop dat er in de afgelopen tien jaar nauwelijks jurisprudentie is geweest over de spelregels zelf. Natuurlijk zijn er nieuwe trends die wel aanknopingspunten bevatten voor aanpassingen, zoals de herbezinning op ‘markt, tenzij’, hybride contractvormen, dbfm-contracten en het streven naar betere kwaliteitsborging.

Jansen: “De basis is goed. En als er bij een project 200 punten van wijziging zijn, is het logisch dat er een vechtcontract volgt. Maar de vraag is dan of de opdrachtgever niet een klassiek bestek met UAV had moeten kiezen of beter had moeten nadenken over de scope van de opdracht. Dat soort strubbelingen is niet verwijtbaar aan de spelregels van het UAV-gc.”

Veel opdrachtgevers wijken af van de spelregels door bij de tender allerlei uitzonderingen te formuleren, meestal met als doel extra risico’s of verantwoording naar de markt te schuiven. In Duitsland bestaat wetgeving die afwijkingen verbiedt, geeft Jansen ter overweging mee.  

 


Gemelde obstakels uit de markt

bodemaspecten: de risicoverdeling naar aanleiding van geotechnisch onderzoek
•  Status, hoeveelheid en volledigheid van verstrekte informatie; status documenten: bindend of niet of informatief
•  Waar moet bepaalde informatie staan (in vraagspecificatie of model basisovereenkomst)
•  Behoefte aan een uniforme vraagspecificatie
•  Omgevingsaspecten zoals vergunningen, kabels en leidingen (om vertragingen te voorkomen)
•  Voorstellen tot wijziging ontwerp en uitvoering
•  Meerjarig onderhoud en onderhoudscontracten
•  Vragen over begrippen en definities; aantallen annexen
•  Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid (opdrachtnemer); Waarschuwingsplicht en wederkerigheid daarvan; Intellectueel Eigendom.

Reageer op dit artikel