nieuws

Beter aansluiten riool schoont water

infra

Beter aansluiten riool schoont water

Ombouw van een gescheiden naar een verbeterd gescheiden stelsel (VGS) zal de kwaliteit van het oppervlaktewater in Almere niet verbeteren. Maatregelen om foute rioolaansluitingen op te sporen en te verhelpen en de kolken vaker reinigen verbeteren de water- en waterbodemkwaliteit wel.

Dat concluderen de onderzoekers van het Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere in het rapport Regenwaterproject Almere dat ze met financiële steun van Stichting Rioned en Stowa samenstelden. Het onderzoek richtte zich op de doelmatigheid van maatregelen om de oppervlaktewaterkwaliteit in Almere te verbeteren. Eén van die maatregelen was een kostbare ombouw van een gescheiden rioolstelsel naar een verbeterd gescheiden systeem. Dat zou in 2005, toen het plan werd voorgesteld, zo’n 50 miljoen euro kosten. De gemeente zou een derde daarvan kwijt zijn aan aanpassingen aan de riolering en het transportsysteem; het waterschap zou het restant moeten besteden aan aanpassingen van de rioolwaterzuivering.

De vraag of die investering zinvol is leidde tot het tot nog toe grootste meet- en onderzoeksproject voor hemelwater in Nederland. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers en extensief maaibeheer meer effect sorteren. Bezinkzones in het oppervlaktewater kunnen de concentraties van aan deeltjes gebonden verontreinigingen verlagen. Zandfilters en helofytenfilters in het oppervlaktewater zouden voor fosfaat een oplossing kunnen bieden.

Straatkolken zes keer per jaar schoonmaken in plaats van één keer helpt de concentratie minerale olie flink te verminderen. De gemeente kan door middel van baggeren minerale olie van de waterbodem verwijderen. Daarmee verdwijnen ook zink en arseen van de bodem. Ecologisch gezien zou eens per tien jaar baggeren de ecologische kwaliteit verbeteren.

Het VGS 2.0, een moderne versie van een VGS, is een alternatief om onder meer foutaansluitingen op te sporen. Dit systeem voert alleen vies water in een hemelwaterstelsel af naar de zuivering en loost het schone water in de lokale watergang. In Almere zijn de omstandigheden wat de onderzoekers betreft goed genoeg om VGS 2.0 te introduceren.

Reageer op dit artikel