nieuws

Twijfels over Omgevingswet

infra

Twijfels over Omgevingswet
Rli

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt het onzeker of de Omgevingswet haar doel, eenvoudiger besluitvorming over ruimtelijke projecten, bereikt.

In de uitwerking van de Omgevingswet moeten gemeenten meer ruimte krijgen voor een brede afweging van ruimtelijke plannen. Daarbij moet extra aandacht komen voor de positie van de burgers. Dat schrijft de Rli in het advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’.

De wet bundelt tientallen wetten en circa 120 nadere regels voor onder meer bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De besluitvorming over de fysieke leefomgeving moet daarmee eenvoudiger en beter worden. Of dit lukt, hangt volgens de Rli en infrastructuur sterk af van de uitwerking van deze wet in nadere regels.

De Raad vindt nu dat starre regels en normen die een brede afweging in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Zij beveelt aan zoveel mogelijk te werken met uniforme begrippen en procedures teneinde afweging van en tussen normen te vergemakkelijken. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is hoe gemeenten mogen besluiten over projecten die per saldo de omgevingskwaliteit verbeteren, maar die één of meer (milieu)normen overschrijden.

Onderzoekplicht

Om dergelijke projecten toch mogelijk te maken, pleit de Raad voor invoering van een belansbepaling. Maar dat houdt ook in dat de onderzoeksplicht en verantwoordingslast toenemen naarmate meer wordt afgeweken van in regels vastgelegde normen.

Het omgevingsplan moet veel minder star worden dan het bestemmingsplan nu is. Meer afwegingsruimte is nodig om met veranderingen in de samenleving en met nieuwe wensen van burgers te kunnen omgaan. De Raad stelt daarom voor te werken met planafspraken, waarmee het gemeentebestuur niet alleen de bestemming vastlegt, maar ook afspraken kan maken over de realisatie van publieke voorzieningen of een betere omgevingskwaliteit.

De Omgevingswet maakt een trendbreuk in het beleid mogelijk, maar deze is nog niet verzekerd. De raad verwacht dat de overname van zijn voorstellen helpt om de gewenste trendbreuk ook daadwerkelijk te forceren, blijkt uit het advies.

Reageer op dit artikel