nieuws

‘Dijkenprogramma maakt lokaal investeringen los’

infra

‘Dijkenprogramma maakt lokaal investeringen los’

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma leidt steeds vaker ook tot lokale investeringen. Waar het Rijk betaalt voor hogere dijken, passen gemeentelijke of provinciale overheden vaak geld bij om recreatieve of infrastructurele functies te realiseren.

Het dijkenprogramma levert de (water)bouwsector daardoor per saldo veel meer op dan het totale budget van 3,2 miljard euro van het Rijk. Dat constateert Roeland Hillen van het Hoogwaterbeschemingsprogramma, waarin waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken. “Dat is de toekomst, ook na 2017. Het budget voor de dijkversterkingen is royaal, maar we kunnen de dijken niet met goud beleggen. De praktijk leert nu dat gemeenten en provincies de noodzakelijke dijkversterkingsoperaties vaak aangrijpen om ook lokale wensen in te passen. En wij gaan daar graag in mee, als de wensen niet exorbitant zijn.”

Hillen was gisteren aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen, waar het waterschap Scheldestromen een omvangrijke duinverzwaring uitvoert. Bij Cadzand-Bad en Waterdunen worden de noodzakelijke dijkverhogingen gecombineerd met aanleg van een jachthaven, een getijdenmeer en een ‘klimaatduin’. Aanpak van andere zwakke schakels in de Nederlandse kustverdediging maakte soortgelijke extra investeringen los. Zo greep Katwijk de duinversterking aan voor aanleg van een parkeergarage in het duin en combineerde Scheveningen de werkzaamheden met verbetering van de boulevard.

Deel 2 van het Hoogwaterbeschemingsprogramma (HWBP2) ligt volgens Hillen op schema. Tot 2017 wordt jaarlijks 30 tot 40 kilometer opgehoogde dijk opgeleverd. “En dat wordt na 2017 eerder meer dan minder. Dan is er jaarlijks zo’n 360 miljoen beschikbaar.”

Van de 88 projecten die deel uitmaken van HWBP2 zullen er slechts vier de einddatum niet halen. Dat zijn wel enkele hele grote, waaronder de Waddenzeedijken (Texel), Houtribdijk en de Markermeerdijk. De komende 2,5 jaar komt nog voor 700 tot 750 miljoen euro aan projecten op de markt. Dat kan gaan om uitwateringssluizen en rivierdijkjes, maar dus ook een zeer complex en gevoelig project als de Markermeerdijken. Hillen acht de kans groot dat deze historische dijken “leaner and meaner” kunnen worden uitgevoerd omdat de draagkracht van het veen waarop ze liggen groter is dan gedacht. “De rekenregels hiervoor blijken te streng.”

Het waterschap werkt, in samenwerking met de markt en Deltares, het ontwerp in detail uit. Het project wordt vervolgens in alliantie met een aannemerscombinatie uitgevoerd. De andere megaprojecten Houtribdijk en Waddenzeedijken komen volgend jaar als design & construct-projecten op de markt. Maar er staan ook nog diverse bescheiden klussen op stapel die als RAW-bestek worden aanbesteed. Hillen: “Alle grote jongens in de waterbouw komen aan bod bij het werk aan onze dijken, maar voor het mkb blijft genoeg over. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma biedt voor elk wat wils.”

Lees verder: Laatste zwakke schakel weer veilig

Reageer op dit artikel