nieuws

Meer samenwerking vereist

infra Premium

Water zal meer mee gaan liften met andere ontwikkelingen. Dat vereist samenwerking met partijen die tot nu toe buiten beeld bleven, zegt de provincie Noord-Holland in de Watervisie.

Het koppelen van andere projecten aan waterprojecten deed de provincie al langer. Bijvoorbeeld natuurontwikkeling en recreatie worden gekoppeld aan dijkversterking. In de toekomst gaat het echter ook andersom, wil de provincie. Het water koppelt straks mee met ruimtelijk-economische investeringen. Vergroting van de oplossingsruimte betekent ook dat met meer partijen samengewerkt zal gaan worden, valt te lezen in de Watervisie die inmiddels ter visie is gelegd.

Voor de lange termijn voorziet de provincie trends die tot 2050 hun stempel gaan drukken op de fysieke leefomgeving. Zo is er sprake van klimaatverandering met zeespiegelstijging die voor Noord-Holland nauwelijks van belang is, op IJmuiden na, extremen in neerslag en droogte en in rivierafvoeren en toenemende verzilting. Daarnaast is er sprake van bodemdaling in West-Nederland, vooral in veengebieden.

Het antwoord daarop is niet langer het blijven ophogen van dijken. “Die nemen dan steeds meer ruimte in terwijl de badkuip erachter steeds dieper wordt waardoor als het mis gaat, de gevolgen niet te overzien zijn”, vindt de provincie.

Risico

Net als in het landelijk beleid wordt dan ook veel meer de risicobenadering gevolgd. Daar waar de gevolgen gering zijn, mag de kans groter zijn en omgekeerd. In de praktijk betekent dit dat gedacht wordt aan gebruik van regionale keringen die door hun hoogte en ligging mogelijk een compartimenterende werking hebben bij een doorbraak van een primaire kering.

Een van de actiepunten voor de korte termijn is dan ook het toetsen van de regionale keringen die als back-upsysteem kunnen dienen voor de primaire keringen. Tot nu toe gebeurt dat niet, hetgeen vreemd is aangezien een van de aannames bij het bepalen van de gevolgen van doorbraak van een primaire kering was dat alle keringen in het achterland standvastig zijn.

Verder gaat de provincie werken aan het ‘waterrobuust’ maken van overstromingsgevoelige gebieden. Dat is vrijwel de hele provincie. Dat betekent dat bij een overstroming de kans op slachtoffers klein moet zijn en de economische schade gering.

Reageer op dit artikel