nieuws

Kabels en lokalisatieplicht

infra

Kabels en lokalisatieplicht

Tussen partijen ontstaat dikwijls een discussie over wie aansprakelijk is voor schade aan kabels als gevolg van graafwerkzaamheden.

Zo ook in een procedure bij het Hof Amsterdam (LJN: BX3757), waar de aannemer bij grondroerende werkzaamheden kabels van netbeheerder Liander had beschadigd.

De beschadigde kabel stond weliswaar op de beheertekeningen ingetekend, maar niet als een diep gelegen kabel. De andere diep gelegen kabels stonden wel vermeld. Van de aannemer mocht worden verwacht dat zij de beheertekeningen nauwgezet zou bestuderen, maar van Liander mocht worden verwacht dat zij zorg zou besteden aan de kwaliteit van haar tekeningen, aldus het Hof Amsterdam.

Het Hof oordeelde dat Liander, door de andere diep gelegen kabels wél te vermelden, de aannemer op het verkeerde been had gezet. De suggestie was namelijk zo sterk dat de aannemer daarop zonder nader onderzoek mocht afgaan.

De kern van het geschil was of Liander aan haar informatieplicht met betrekking tot de ligging van de kabel had voldaan, of dat de aannemer als grondroerder haar onderzoeksplicht had verzaakt door geen nader onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabel.

De werkzaamheden waren in december 2007 uitgevoerd. De verplichtingen uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (“WION”) gelden sinds 2008. Hoe zou het oordeel van het hof zijn geweest als de werkzaamheden ná 2008 waren verricht?

Op grond van de WION bestaat de onderzoeksplicht van de aannemer uit enerzijds het doen van een KLIC-melding en anderzijds het vaststellen van de feitelijke ligging van de kabels indien deze binnen (een bepaalde straal van) het graafprofiel liggen. De informatieplicht van de netbeheerder is onder de WION weliswaar verzwaard, maar bestaat in feite nog steeds uit het verstrekken van beheertekeningen, nadat een KLIC-melding van een grondroerder is binnengekomen.

De tekeningen tonen vaak alleen een theoretische ligging in het horizontale vlak, omdat de ligging van een kabel in de bodem door externe factoren kan veranderen. Diepteliggingen worden op beheertekeningen veelal niet vermeld, ter vermijding van schijnzekerheden. Echter, met de inwerkingtreding van de WION is het lokaliseren een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de aannemer geworden. Voor de aannemer geldt een lokalisatieplicht, tenzij de kabel evident buiten de marges van de lokalisatieplicht ligt.

Er is een grote kans dat het oordeel van het Hof anders was geweest als de werkzaamheden na de inwerkingtreding van de WION waren uitgevoerd.

Tjinta Terlien en Jacob Henriquez, Advocaten bij de sectie Bouw en Vastgoed van AKD N.V.

Reageer op dit artikel