nieuws

Eigen schuld netbeheerder bij kabelschade

infra Premium

Eigen schuld netbeheerder bij kabelschade

Op grond van de WION dient de grondroerder graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten. Indien de grondroerder de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting schendt, handelt zij onrechtmatig en is zij in beginsel aansprakelijk voor eventuele kabel- en leidingschade.

Wanneer er echter sprake is van eigen schuld van de netbeheerder, rijst de vraag of de gevolgen van de ontstane kabel- en leidingschade wel voor rekening en risico van de grondroerder dient te komen. Recent heeft de Rechtbank Amsterdam in een vonnis (d.d. 21 november 2012, nog niet gepubliceerd) de vordering van de netbeheerder afgewezen, omdat de netbeheerder eigen schuld kon worden verweten.

Ten behoeve van de realisatie van een nieuw aan te leggen snelweg heeft X in onderaanneming van Y opdracht gekregen om stalen damwanden te slaan in de grond gelegen in het netwerkgebied van Z (de netbeheerder). Ten behoeve van deze opdracht heeft Y een KLIC-melding gedaan bij het Kadaster. Uit de verkregen gegevens bleek dat in de bodem onder meer een gasleiding van Z lag. Met Z is vervolgens de afspraak gemaakt dat zij deze gasleiding zou verleggen.

Nadat Z had aangegeven dat zij de gasleiding zou hebben verlegd, is X overgegaan tot het slaan van de damwanden. Tijdens deze werkzaamheden werd de gasleiding van Z geraakt. Z heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt tegen X waarin zij betaling van de ontstane schade vordert. Ter onderbouwing van haar vordering stelt Z dat X onrechtmatig heeft gehandeld, nu X de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting zou hebben geschonden.

Ter afwering van deze vordering stelt X zich primair op het standpunt dat zij de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting niet heeft geschonden en dat zij heeft voldaan aan de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

Subsidiair stelt X dat indien zij haar zorgvuldigheidsverplichting wel zou hebben geschonden, er sprake zou zijn van eigen schuld van Z op grond waarvan de schade voor rekening en risico van Z dient te komen. Hiertoe stelt zij dat Z de gasleiding niet op de afgesproken wijze heeft verlegd.  

De Rechtbank gaat voorbij aan de vraag of het handelen van X onrechtmatig was, omdat zij direct het subsidiaire beroep van X op eigen schuld honoreert. Zij overweegt dat indien Z de gasleiding wel correct zou hebben verlegd, deze niet zou zijn geraakt en er dus geen schade zou zijn ontstaan. Het gevolg is dat de ontstane schade geheel op Z blijft rusten en de vordering van Z wordt om die reden afgewezen.

Hoewel de aannemer die schade veroorzaakt meestal aan het kortste eind trekt, biedt deze uitspraak de aannemer een handvat ter afwering van een mogelijke schadevergoedingsplicht.

mr. M.J. Bruis, advocaat bij Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel