nieuws

Deltares kiest bij buitenlands project voor meest kansrijke consortia

infra

Deltares zal bij buitenlandse projecten doorgaans slechts met één consortium in zee gaan. In het convenant met NLingenieurs is vastgelegd dat het kennisinstituut zich de vrijheid voorbehoud om zich alleen bij de kansrijkste inzending aan te sluiten.

De nieuwe overeenkomst met Deltares wordt gedragen door acht grote ingenieursbureaus. Van de partij zijn – naar grootte – Fugro, Arcadis, Grontmij, DHV, Oranjewoud, Royal Haskoning, Tauw en Witteveen+Bos. De partners werken allen samen aan de nationale ambities op het gebied van bodem en water, zoals vastgelegd in het Nationale Waterplan en het Deltaprogramma. Leidraad daarbij is de duurzame inrichting van Nederland. De op basis van het convenant te ontwikkelen kennis en vernieuwing moet internationaal toepasbaar zijn en daarmee de Nederlandse concurrentiekracht versterken.

De samenwerking concentreert zich op overleg via speciale klankbordgroepen. De aandacht richt zich niet alleen op technische en organisatorische zaken maar ook op het binnenhalen van geld om projecten uit te voeren. Actief zal gezocht worden naar projecten en programma’s waar – in de voorfase van de concurrentie – geïnvesteerd kan worden in de kennisontwikkeling. De gezamenlijk ontwikkelde kennis is, als betaald uit publieke middelen, uit principe openbaar. Alle partijen krijgen dan toegang tot de verworvenheden. Over kennis die verkregen is uit andere middelen dan overheidsgeld zullen aparte afspraken gemaakt worden over het intellectuele eigendom. De voortgang van het convenant wordt twee keer per jaar door de partners getoetst. Iedere twaalf maanden verschijnt een nieuwe actielijst.

“We moeten zorgen dat de financiële structuren voor innovatieve deltatechnologie wordt afgestemd op onze specifieke situatie”, zegt initiatiefnemer Jan Coppes. “Het onderzoeksgeld van de overheid richt zich vooral op de Philipsen en Unilevers van deze wereld. Tegen ingenieursbureaus moet je anders aankijken dan tegen grote productiemaatschappijen. Bij ons vindt de innovatie vooral plaats in de lopende projecten.”

Reageer op dit artikel