nieuws

‘Kabinet is verblind door asfalt’

infra

Dit kabinet bezuinigt fors op natuur en milieu en wil juist méér geld uitgeven aan nieuwe wegen, onder andere door privaat geld aan te trekken.

De gedachte is dat pensioensfondsen hun vermogen in asfalt goed kunnen laten
renderen middels het innen van tolheffing. De aanpak werkt echter averechts en
zal het fileprobleem laten toenemen.
Volgens berichten in Cobouw worden het geen gewone wegen, maar
dubbeldeks-supersnelwegen. Behalve dat er vraagtekens zijn te zetten bij de
haalbaarheid hiervan – hoe ziet bijvoorbeeld een geluidswal langs een
dubbeldekssnelweg eruit – bevestigen deze plannen de verkokerde blik die het
kabinet op het mobiliteitsprobleem heeft.
Met meer asfalt zullen de files oplossen, is de gedachte. Maar iedere
verkeerskundige weet dat de oplossing slechts tijdelijk van aard is. Want meer
asfalt trekt nieuwe wegverkeer aan waardoor binnen de kortste tijd tijdens de
spits niet twee maar drie rijbanen stilstaan met vervuilende auto’s. Het aantal
afgelegde autokilometers, nu al 90 miljard per jaar, houdt gelijke tred met het
aantal kilometers snelweg. Juist ook buiten de spits om. Dat wordt nog eens
versterkt door de aangekondigde verhoging van de maximumsnelheid en
bezuinigingen op het openbaar vervoer.
Het kabinet staart zich blind op de lusten van meer asfalt maar is blind voor de
lasten. En die lasten worden in het drukke Nederland steeds groter: meer
geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit, verdere versnippering van
groene recreatiegebieden en toename van de uitstoot van CO2. De milieuwinst die
wordt geboekt met schonere techniek, wordt ingehaald door de groei van het
verkeer en de aanschaf van steeds grotere en zwaardere auto’s.
Milieudefensie vindt die lasten niet meer opwegen tegen de lusten. Wij willen
mobiliteit niet bestrijden, maar wel de groei van de automobiliteit een halt
toeroepen. Daarom moet alle prioriteit worden gegeven aan alternatieven als het
nieuwe werken (telewerken etc.), (elektrisch) fietsen, carpoolen, slimme
ruimtelijke ordening (compacte steden) en een aantrekkelijk en snel openbaar
vervoer.

Willem Verhaak
Coördinator duurzame mobiliteit van Milieudefensie

Reageer op dit artikel