nieuws

Twijfel over noodzakelijkheid bypass

infra

De bypass in de IJssel om Kampen heen is waarschijnlijk niet nodig. Dat zegt de Commissie MER. In de definitieve milieueffectrapportage moet wel meer duidelijkheid komen.

De commissie gebruikt het woord waarschijnlijk omdat nog onvoldoende in de
concept-MER is onderzocht wat de consequenties zijn van de nieuwe uitgangspunten
voor hoogwaterbescherming. De MER is nodig vanwege de gebiedsontwikkeling
waarmee Kampen en Dronten bezig zijn. Daarin zit woningbouw, infrastructuur,
natuur en recreatie in het gebied IJsseldelta-Zuid. In de concept-MER zijn de
bestemmingsplannen, dijkverleggingsplannen, vergunningen en ontheffingen
uitgewerkt. Daaruit blijkt onder meer dat de taakstelling voor de benodigde
waterstandsverlaging verhoogd is van 29 naar 41 centimeter. De bypass alleen
blijkt dan niet meer te voldoen. Ook zomerbedverlaging is dan nodig.

Infrastructuur

De commissie vindt dat in de MER nu nog geen antwoord is gegeven op de vraag
of zomerbedverlaging alleen voldoende is om de waterstandverlaging te bereiken.
Die noodzaak zal in de definitieve MER moeten worden aangetoond. Voor de overige
punten van de gebiedsontwikkeling zoals infrastructuur en woningbouw wil de
commissie de toekomstvastheid weten uitgaande van een mogelijk hogere
waterafvoer. Daar gaat de commissie-Veerman in haar advies van uit. Ook zijn de
milieugevolgen nog te globaal aangegeven voor het maken van een definitieve
inrichtingskeuze. Daarbij gaat het onder meer om de inrichting van de
woningbouwlocaties en de oppervlakte aan weidevogelgebied die moet worden
gecompenseerd.

Reageer op dit artikel