nieuws

‘Voldoende informatie voor keuze A4 of A13’

infra Premium

De Commissie voor de milieueffectrapportage is te spreken over de trajectnota/mer A4 Midden-Delfland. Volgens de commissie biedt de nota voldoende informatie om een keuze te maken tussen de A4 of het alternatief A13+A13/A16.

Wel oordeelt de commissie dat uit de mer is op te maken dat geen van de
alternatieven – noch het doortrekken van de A4, noch het verbreden van de A13
met het verbinden van de A13 met de A16 – de verkeersproblemen in de regio
Rotterdam-Den Haag oplost. “In beide alternatieven lopen op termijn de wegen
weer vol. De onlangs gestarte Verkenning Rotterdam Vooruit gericht op 2040 moet
dit perspectief gaan geven. Vooruitlopend daarop zal bij de uitwerking van één
van de alternatieven op inrichtingsniveau aandacht moeten worden besteed aan een
optimale aansluiting methet openbaar vervoer”, is in de rapportage te lezen. Ook
is de commissie kritisch over de vergelijking tussen de alternatieven en beide
wegen. Zo is verkeersafwikkeling gelijkwaardiger dan het ministerie van Verkeer
en Waterstaat in de trajectnota doet vorkomen en scoort de A13+A13/A16 beter als
het gaat om natuur en landschap.

Gejuich

Wel acht de commissie bewezen dat de aanleg van de A54 door het Westland
“onvoldoende oplossing biedt voor de bereikbaarheidsproblemen in de regio”. Op
verkeersminister Eurlings’ departement is het oordeel van de Commissie MER met
gejuich ontvangen. In een reactie, die kort op het verschijnen van het rapport
verscheen, verklaart Eurlings dat hij en zijn collegaminister Cramer (ruimte)
het advies meenemen in hun afwegingen en dat ze na de zomer besluiten over het
ontwerp- tracébesluit. Ook schrijft hij dat de nieuwe weg in 2015 opengaat.

Reageer op dit artikel