artikel

‘Watersector moet meer innoveren’

infra Premium

‘Watersector moet meer innoveren’

Innovaties en betere samenwerking zijn noodzakelijk om de waterketen duurzamer te maken en betaalbaar te houden. Dat stelt de Adviescommissie Water(AcW) in een advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De adviescommissie wijst erop dat de waterketen te maken zal krijgen met problemen zoals klimaatverandering en met toenemende vervuiling van het drinkwater door medicijnresten. Om deze het hoofd te bieden, moeten uiteenlopende vernieuwingen plaatsvinden.

De watersector is weliswaar innovatief, maar bij de initiatieven van dit moment ligt de nadruk op verbetering van het bestaande systeem. “Er wordt te weinig geïnnoveerd over de grenzen van de verschillende schakels van de waterketen heen”, constateert de commissie. Dat is een gemiste kans, vindt zij. Het adviesorgaan ziet uiteenlopende mogelijkheden voor innovaties op de raakvlakken van de waterketen met andere terreinen, zoals logistiek, gezondheid en energie.

Het benutten van die mogelijkheden verloopt niet zonder slag of stoot, stelt de AcW. Alle betrokkenen binnen de waterketen moeten gezamenlijk een plan maken voor de toekomst. Dit om te voorkomen dat experimenten eenmalig blijven. Obstakels die de samenwerking in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Een voorbeeld is de btw-regelgeving. Deze behoeft een zodanige aanpassing dat betere samenwerking mogelijk wordt tussen overheden en bedrijfsleven en tussen ondernemers onderling.

Daarnaast adviseert de commissie de financiering van samenwerking te verbeteren. Op dit moment zijn vooral de eigen begroting en de eigen behoefte belangrijk, wat breedschalige innovatie tegenhoudt.

De AcW wijst erop dat Nederland onvoldoende gebruikmaakt van de mogelijkheden om specialistische kennis op watergebied naar het buitenland te exporteren. “In veel landen is de waterketen minder ver ontwikkeld dan in ons land en drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering zijn miljardenmarkten”, aldus de commissie. Daarom moet Nederland niet uitsluitend uitdragen hoe ons land omgaat met de waterveiligheid, ook moet de werkwijze binnen de waterketen als geheel in de schijnwerpers worden gezet. Zo kan Nederland uitgroeien tot een ‘ living lab ’ voor nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke spelers hierbij zijn de waterschappen. Hun ambitie is om in 2020 hun energieverbruik voor 40 procent zelf op te wekken. Bovendien zijn er onder meer verschillende bedrijven die zelf hun afvalwater willen zuiveren. De commissie stelt daarom de vraag waarom succesvolle innovaties zo weinig bredere toepassing vinden.

Rioleringen

In het advies gaat de adviescommissie ook in op rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioleringen, waarin zo’n 70 miljard euro is geïnvesteerd.

De zuiveringsinstallaties en rioleringen worden in een periode tussen 30 en 60 jaar afgeschreven. Dat maakt het noodzakelijk om investeringen goed af te stemmen op toekomstige behoeften en ontwikkelingen.

De commissie wijst op de geringe samenwerking tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven waar het gaat om innovaties. “Initiatieven voor innovatie worden te weinig in een breder perspectief geplaatst en er wordt onvoldoende strategisch geïnnoveerd”, vat de commissie haar bevindingen samen.

Bekijk hier het advies van de Adviescommissie Water

Reageer op dit artikel