artikel

Uitleg documenten

infra

Uitleg documenten

Bij aanbestedingen is vaak discussie over de uitleg van de aanbestedingsdocumenten. Uitlatingen van de aanbestedende dienst spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente Assen ontkomt op het nippertje aan een mogelijke heraanbesteding na lovende opmerkingen op een ontwerp dat niet aan het bestek voldeed (ECLI:NL:GHARL:2014:5273).

De gemeente Assen wil het water terugbrengen in de stad en het Kanaal doortrekken. In het kader van dit project heeft de gemeente een niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de aanleg van een beweegbare brug en bijbehorende omgeving.

Na de aanbesteding heeft de gemeente de inschrijving van één van drie aannemers ongeldig verklaard; in het ingediende ontwerp zou het Kanaal namelijk ontoelaatbaar worden versmald. De aannemer verweert zich door aan te geven dat in de aanbestedingsdocumenten geen eisen worden gesteld aan de breedte van het Kanaal. Bovendien zou het aanbrengen van verlangde geleidevoorzieningen nu eenmaal meebrengen dat de vaarwegbreedte wordt versmald. Volgens de aannemer staat er dan ook niets aan in de weg dat zij de breedte van het Kanaal versmalt. Anders is het bestek onduidelijk en deugt het niet, aldus de aannemer.

Het Hof gaat hier niet in mee. In de aanbestedingsdocumenten is volgens het Hof wel degelijk de minimale vaarbreedte van het Kanaal bepaald. Het woord ‘vaarbreedte’ is weliswaar niet gedefinieerd in de stukken. Uit de nota van inlichtingen blijkt wel wat hieronder moet worden verstaan: de breedte van het Kanaal blijkend uit de damwandlijn zoals die volgt bij bijlage ‘03H-K’. Nu vaststaat dat het ontwerp van de aannemer een groot aantal meters afwijkt van die damwandlijn, is dit ontwerp dus in strijd met de aanbestedingsdocumenten.

De aannemer beroept zich nog, tevergeefs, op prijzende opmerkingen van de gemeente op haar betreffende ontwerp tijdens een door de gemeente geïntroduceerde ‘vormgevingssessie’. Het gelijkheidsbeginsel dat zich richt tot alle inschrijvers, verzet zich namelijk tegen een beroep op het vertrouwensbeginsel ten voordele van slechts één inschrijver.

Het Hof tikt de gemeente wel op de vingers voor de introductie van vormgevingssessies in een niet-openbare procedure. Feitelijk gaat het immers om elementen uit een concurrentiegerichte dialoog. Door deze elementen in te passen in een niet-openbare procedure bestaat het gevaar dat de gemeente in strijd handelt met het gelijkheidsbeginsel. De aannemer rest nu mogelijke schadevergoeding van de gemeente.

Femke Rasenberg, advocaat bij Boekel de Nerée

Reageer op dit artikel