artikel

Inschrijven is niet vrijblijvend

infra

Inschrijven is niet vrijblijvend

Abusievelijk een te lage begroting insturen bij een aanbesteding, kan problemen opleveren. De inschrijving intrekken vanwege een foutieve berekening, is er niet bij.

Laatst vertelde iemand mij: “Ik heb ingeschreven op een aanbesteding. Na opening van de enveloppen blijkt dat wij de laagste inschrijver zijn. Tot onze schrik is het verschil met de opvolger erg groot. Onmiddellijk daarna onderzoeken wij intern of er een calculatiefout gemaakt is. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Kan ik mij zonder schade terugtrekken?”

De aanbestedende dienst beoordeelt de inschrijving op rechtmatigheid. Op de eerste plaats de inschrijfdocumenten en de inschrijvingsvereisten. Vervolgens controleert de aanbesteder de inschrijvingsstaat van de laagste inschrijver volgens artikel 01.01.04 van de RAW.

Vrij vertaald staat in dit artikel dat elke op te geven prijs per eenheid respectievelijk totaalbedrag van een resultaatsverplichting, een afspiegeling moet zijn van de werkelijke kosten die moeten worden gemaakt. Als de aanbesteder hieraan twijfelt, kan hij contact opnemen en vragen om een verklaring, art. 2.27.1. ARW.

Geen goede onderbouwing kan leiden tot afwijzing! De aanbesteder heeft het recht om een abnormaal lage aanbieding af te wijzen omdat het risico bestaat dat de opdracht niet kostendekkend kan worden uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de uitvoering niet gewaarborgd kan worden.

Maar wat als de opgegeven prijs niet exorbitant laag is, maar u bij nader inzien het werk toch niet voor het inschrijfcijfer wilt uitvoeren. Dan heeft u pech!

Een inschrijving wordt, na verloop van de inschrijftermijn, aangemerkt als een onherroepelijk aanbod als bedoeld in 6:219 BW. Simpel gezegd, u kunt er niet meer vanaf!

Indien u weigert tot uitvoering over te gaan, is § 46 lid 1 van de UAV van toepassing. De opdrachtgever is hierbij gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

De aanbesteder zal er dan vaak voor kiezen om het werk door de opvolger, bij de aanbesteding te laten uitvoeren. Het verschil tussen beide inschrijfcijfers zal dan als schadevergoeding gevorderd worden van de oorspronkelijke aannemer.

Hiermee voldoet de aanbesteder aan het gestelde in § 46 lid 6 UAV, dat de kosten voor de aannemer, voortvloeiend uit de toepassing van de bepalingen in § 46 UAV, binnen redelijke grenzen blijven.

Kortom, inschrijven is niet vrijblijvend. Bezint eer gij begint.

Helmy Coenen, adviseur gww bij Cumela Nederland, branchevereniging voor specialisten in groen, grond en infra

Reageer op dit artikel