nieuws

Reacties Klimaatakkoord: ‘Verbouwing van Nederland gaat nu écht beginnen’

bouwbreed Premium 1973

Reacties Klimaatakkoord: ‘Verbouwing van Nederland gaat nu écht beginnen’
Nederland, Leiden, 01 november 2016, Wirwar van ondergrondse kabels en leidingen en buizen centrum Leiden / werkzaamhegen graafwerkzaamheden ondergrondse infrastructuur leidingennet buizennet / graven graafwerkzaamheden bouwwerkzaamheden aanleggen nieuwe buizen kabels kabel leidingen ondergrondse ondergronds netwerk netwerken telecom energie water afvalwater / aanleggen aanleg glasvezel koper waterleidingen afvalwaterbuizen riolering kabeltelevisie internetkabels kabel kabels puzzel leidingen ondergrondse nutsvoorzieningen nutsvoorziening vergunning aanvragen bij de gemeente. graafvergunning grondwerkzaamheden gasleidingen grondkabels Voorkomen graafschade Kadaster rioleringen De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) Graafwerkzaamheden bodem kabellegger grondwerkzaamheden grondwerk grondkabels / uitvoering van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen / ondergrondse/ KPN Ziggo kabelbedrijven glasvezel Foto; Peter Hilz / HH

De een vindt dat we pas in Antwerpen zijn en niet in Parijs. De ander stelt dat de grote verbouwing van Nederland nu écht kan beginnen. Enthousiasme, maar ook kritiek: het Klimaatakkoord, dat vandaag is gepresenteerd, wordt wisselend ontvangen.

Dat er vandaag een belangrijke stap is gezet, daar is iedereen het wel over eens. Maar toch is er nog veel onduidelijk, vinden de meeste partijen. De plannen, die vorige week al in handen waren van Cobouw, zijn vaag en moeten concreter worden. Er moeten nog veel aanvullende afspraken worden gemaakt. Zie hier de belangrijkste reacties:

Bouwend Nederland vindt het Klimaatakkoord een belangrijk startdocument. Het biedt veel extra werk voor de bouw- en infrasector, al op korte termijn. De branchevereniging maakt echter wel een kanttekening: er kan pas ingespeeld worden op de grote kansen als er zich is op marktvolume en een continue vraag. Daarom is het van essentieel belang dat het komend half jaar afspraken duidelijk uitgewerkt worden, stelt voorzitter Maxime Verhagen.

“Laten we komende half jaar duidelijke afspraken maken over een omvangrijk innovatieprogramma, het belang van isoleren en een realistische en concrete planning, dan kan de bouw- en infrasector vanaf januari 2019 starten met de uitvoering van het klimaatakkoord.”

De Stroomversnelling vindt de richting van het Klimaatakkoord ook goed, maar volgens de organisatie moeten de plannen concreter worden. En maar liefst op tien punten.Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling: “De geloofwaardigheid van de afspraken hangt af van de manier waarop deze straks verder worden ingevuld. Bijvoorbeeld: wat wordt de definitie van duurzame energie? En wat wordt de norm voor het aantal kilowattuur dat een woning na isolatie nodig heeft?” 

UNETO-VNI is juist erg enthousiast over de plannen die Ed Nijpels vandaag heeft gepresenteerd. De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken, denkt de installatiekoepel. Daarnaast geeft de norm voor de maximale warmtevraag van woningen vaart aan de toepassing van hybride warmtepompen en zonneboilers. Volgens voorzitter Doekle Terpstra gaat de grote verbouwing van Nederland nu echt beginnen.

Terpstra: “Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat is belangrijk voor bewoners, maar óók voor de regionale installateurs die voorbereidingen moeten treffen om klanten voor te lichten of medewerkers bij te scholen. Met dit tempo verwacht ik dat we voldoende capaciteit hebben om de klus te klaren.”

VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat de eerste etappe naar ‘Parijs’ is afgelegd, maar er moet ook nog heel wat gebeuren. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: ‘Er zitten veel goede ingrediënten om de volgende etappes in de tocht naar de Parijse klimaatdoelen te laten slagen. Zaak is de plannen nu om te smeden tot een aantrekkelijk en vooral samenhangend Klimaatakkoord waar we 30 jaar mee uit de voeten kunnen.”

Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland vult aan: ‘Er ligt een nuttige inventarisatie van alle plannen per sector. Maar het Klimaatakkoord moet straks kunnen werken voor álle bedrijven; van heel groot tot klein, van industrieel tot in de dienstverlening. Hierop zullen wij -met de doorrekeningen van de Planbureaus in de hand- alles dan ook nauwgezet gaan beoordelen.”

Het akkoord biedt volgens Vereniging voor Eigen Huis (VEH) goede aanknopingspunten, maar tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. “Op dit moment is het nog onduidelijk of de plannen voor huiseigenaren haalbaar zijn en hoe ze onder de streep gaan uitwerken. Duurzaam wonen moet voor miljoenen huishoudens mogelijk worden”, zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur.

De zonne-energiesector is blij met de erkenning van zonne-energie in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Daarmee is de weg vrijgemaakt om de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen, stelt de belangenorganisatie Holland Solar.

Volgens voorzitter Jaap Baarsma moet het mogelijk zijn om de totale bijdrage van hernieuwbare energie op land in 2030 op 58 terawattuur te krijgen. Voor zonne-energie komt dat neer op meer dan een vertienvoudiging van het huidige opgestelde vermogen. Daarmee is Holland Solar naar eigen zeggen optimistischer dan de schattingen die genoemd zijn in de hoofdlijnen.

De logistieksector is ook tevreden met de hoofdlijnen. De afspraken bieden volgens branchevereniging voor logistiek- en handelsbedrijven Evofenedex genoeg aanknopingspunten om transport sneller duurzaam te maken. Volgens algemeen directeur Machiel van der Kuijl bevestigen de plannen dat leden op de goede weg zitten. Zij willen de CO2-uitstoot verminderen door logistiek slimmer aan te pakken en te investeren in schonere voertuigen.

Voor de Nederlandse vereniging Duurzame Energie (NVDE) zijn de hoofdlijnen een belangrijke tussenstap op weg naar een volledig duurzame energievoorziening. “Het is nog te vroeg voor champagne maar zeker nog geen tijd voor azijn” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. De NVDE is vooral blij dat duurzame stroom de norm wordt in Nederland: in 2030 moet minimaal driekwart van de elektriciteit duurzaam zijn. Maar er zijn op andere terreinen nog aanvullende afspraken nodig.

De Woonbond maakt zich grote zorgen. Die gaan vooral over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. “Corporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. Die rekening mag niet worden doorgeschoven naar de huurders. Er moet dus extra investeringsruimte worden gecreëerd bij corporaties”, vindt de Woonbond.

Ook de milieuorganisaties vinden de voorstellen die nu op tafel liggen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen nog onvoldoende. “Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen’’, reageren ze met een verwijzing naar het internationale akkoord over klimaatverandering dat eind 2015 in de Franse hoofdstad werd bereikt.

Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zijn wel te spreken over de voortgang van de plannen voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de gebouwde omgeving. Maar op andere terreinen vinden ze de plannen nog ‘teleurstellend vaag’.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukt vooral dat de burger niet met hoge kosten opgezadeld moet worden. “Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken”, voorspelt de bewindsman. “Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens” zijn volgens hem van meet af aan speerpunten geweest voor het kabinet.

Reageer op dit artikel