nieuws

Wisselende reacties op regeerakkoord

bouwbreed Premium 2073

Wisselende reacties op regeerakkoord

Wisselend. Zo zijn de reacties op het nieuwe regeerakkoord samen te vatten. Zo is de ene partij blij met de afspraken om nieuwbouw aan te jagen en waarschuwt de ander voor een ‘tegenstrijdig woningmarktbeleid’. De aangekondigde kilometervergoeding wordt niet overal goed ontvangen, maar er zijn wel positieve reacties op de klimaatwet. Cobouw verzamelde de meest relevante reacties.

Infrastructuur:

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet positieve zaken in het regeerakkoord, maar vindt dat de algehele balans wel omslaat naar een negatieve beoordeling, vooral door de kilometerheffing. “TLN wil op korte termijn in overleg met het kabinet over de maatregel waarin kilometerheffing voor het vrachtverkeer wordt aangekondigd. De uitwerking van deze maatregel is voor TLN nog zeer onduidelijk. Zoals TLN het regeerakkoord nu leest kan er alleen geconcludeerd worden dat er sprake is van lastenverzwaring voor de transportsector. TLN verwacht van de maatregel nauwelijks effect op duurzaamheid en filebestrijding.”

ANWB is een stuk positiever over de aangekondigde maatregelen. De ANWB is blij dat er in het regeerakkoord zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en er meer wordt geïnvesteerd in (fiets)infrastructuur. Ook is de bond verheugd dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. 2 miljard euro extra voor de infrastructuur is volgens ANWB een goed begin, maar de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) is nog onvoldoende. De bond vindt de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent voor toegangsprijzen voor toeristische en recreatieve bestemmingen op dit moment een verkeerde keuze.

Woningbouw:

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is blij met de prestatieafspraken om de nieuwbouw aan te jagen. “De huidige vrijblijvendheid zal daarmee verdwijnen. Het is ook goed dat wordt benoemd dat het woningaanbod mee moet bewegen met de veranderende eisen en wensen. Dus niet alleen meer bouwen, maar ook bouwen voor de vraag. Dat de leennorm (loan to value) niet verder wordt verlaagd is goed nieuws. De herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek is jammer. Wel is in de nu genoemde dertig jaar de pijn natuurlijk minder dan in twintig jaar.”

VBO Makelaar is een stuk minder positief. De brancheorganisatie waarschuwt het aanstaande kabinet dat ‘inconsistent en tegenstrijdig woningmarkbeleid’ van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “De politiek moet zich realiseren dat de consument zich bij het aangaan van een hypotheek voor 30 jaar vastlegt. Die is niet gebaat met jojobeleid. De woningmarkt is niet op te delen in perioden van vier jaar. Consumenten moeten voor langere tijd weten waar ze aan toe zijn. Zij hebben continuïteit in beleid nodig dat kabinetsperiodes overschrijdt. Dat de hypotheekrenteaftrek nu zes keer zo snel wordt teruggedraaid verandert het speelveld en kan voor onrust zorgen en de woningmarkt negatief beïnvloeden. Daarnaast moeten berekeningen nog maar uitwijzen of de fiscale maatregelen voor de woonconsument budgetneutraal verlopen. Ook wachten we de verbinding tussen pensioen en hypotheek met belangstelling af.” VBO Makelaar vindt het feit dat de Loan-to-Value op 100 procent blijft, een lichtpuntje in het regeerakkoord.

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat er uit het regeerakkoord  geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit spreekt. “We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen. Het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening wordt hiermee ondermijnd.”

Sociale Zaken/ Arbeidsmarkt:

Het nieuwe Regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. “De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker”, stellen de organisaties in een gezamenlijke reactie.

De organisaties vinden dat het kabinet terecht kiest voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage btw-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemersorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

De tariefsverlaging voor alle IB- en vpb-ondernemers is volgens de organisaties een positief signaal. “Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid.” De organisaties vinden ook positief dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. “Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden”, zeggen de organisaties.

Zelfstandigen Bouw is niet zo positief over het regeerakkoord. “Het kabinet wil de lasten op arbeid verlagen maar hanteert voor zzp’ers kennelijk andere maatstaven. Zij moeten de komende jaren een flink deel van de zelfstandigenaftrek inleveren. Daardoor gaan zij er vergeleken met andere werkenden op achteruit. Een straf op het zzp-schap” oordeelt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Bovendien moeten door de verhoging van het lage btw-tarief onder meer schilders en stukadoors voortaan 9 in plaats van 6 procent btw afdragen. Het was logischer geweest de btw op alle arbeid onder het lage btw-tarief te brengen.”

Verhoef is wel blij met een minimumtarief,  maar niet met een tarief van 15 tot 18 euro per uur. “Het voorgestelde tarief is zo laag dat het de tarieven eerder onder druk zet dan dat het een opwaarts effect heeft.” Het voorgestelde alternatief voor de Wet DBA vindt Verhoef nauwelijks beter dan de oorspronkelijke wet. “Ook het alternatief geeft de zzp’er geen zekerheid dat hij als ondernemer wordt gezien.”

Het regeerakkoord biedt evenmin een oplossing voor de problemen die zzp’ers hebben met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vervolgt de voorzitter. “Het kabinet wil een beter verzekeringsaanbod. Maar daar zit het probleem niet. Dat zit in de toegang: veel zzp’ers wordt botweg de toegang tot een AOV geweigerd vanwege leeftijd of beroep.”

Koninklijke Metaalunie kijkt in tegenstelling tot Zelfstandigen Bouw met een positieve bril naar de plannen van het nieuwe kabinet. Jost Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie, noemt de voorgenomen lagere winstbelasting voor bedrijven ‘nodig om het verdienvermogen van bedrijven weer op sterkte te brengen na de economisch moeilijke jaren die achter ons liggen’. “Er wordt ook naar de werkgeverslasten gekeken, zowel bij de loondoorbetaling als het ontslagrecht. De precieze details ontbreken nog, maar de richting is positief”, aldus Kleiboer. Metaalunie vindt verder dat techniekonderwijs voor Rutte III topprioriteit moet zijn. Kleiboer: “Want we hebben onze vakmensen hard nodig om productief te zijn in het MKB-metaal.

CNV denkt dat de onzekerheid voor middengroepen door dit nieuwe regeerakkoord de komende jaren verder toeneemt. “Het regeerakkoord spreekt van een ‘nieuwe balans tussen vast en flex’, maar de fundamentele onzekerheid, waar met name middengroepen steeds meer onder lijden, verandert niet wezenlijk met deze plannen”, stelt Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV. “In plaats van eerder een vast contract kunnen mensen makkelijker ontslagen worden. Voor de zzp’ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders.”

Klimaat:

Volgens Milieudefensie worden er ambities gesteld met de nieuwe klimaatwet. “Het is nu de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden, tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. Daar ligt wat Milieudefensie betreft de grootste opdracht van dit kabinet: de rekening eerlijk verdelen en zorgen dat alle burgers mee kunnen doen”, aldus Donald Pols, directeur Milieudefensie.

Natuur & Milieu vindt dat de voorgestelde maatregelen niet ver genoeg gaan. “Een mooie doelstelling voor de bühne met weinig effectieve maatregelen. De doelstelling van ten minste 49 procent CO2-reductie en inzet voor 55 procent is een streven, geen harde nationale doelstelling. Als we dit kabinet een rapportcijfer moesten geven, dan zou dat een 5 zijn. De veestapel moet krimpen, de kolencentrales moeten eerder dan 2030 dicht en bovendien moeten we eerder dan pas in 2030 streven naar een volledige verkoop van alleen nog maar elektrische auto’s. Daar ontbreekt het nu helaas aan in dit akkoord.”

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid. “Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor bijvoorbeeld een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg.’

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten, vindt de vereniging.  “Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting de realisatie van een schone energievoorziening in 2050. Met 49% CO2-reductie in 2030 zitten we op de lijn naar 95 procent CO2-reductie in 2050. Dit biedt een goede basis, waarbij het voor het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nodig is om dit CO2-doel te overtreffen. Het is daarom goed dat het kabinet inzet op 55 procent CO2-reductie in Europa. Met het energieakkoord zijn we op een drafje gaan verduurzamen – met dit regeerakkoord moeten we gaan rennen – en voor Parijs is er een (langdurige) sprint nodig”, zegt Olof van der Gaag, directeur van NVDE.

NVDE vindt dat de doorgroei van hernieuwbare energie weinig aandacht krijgt in het regeerakkoord. NVDE is van mening dat de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) ingezet dient te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame energie en niet geschikt is om emissiereductie in het algemeen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het regeerakkoord. “Beter is het om een separaat instrument in te richten voor emissiereductie anders dan via hernieuwbare energie. Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.”

Op enkele andere punten ziet NVDE positieve ontwikkelingen. De nadruk op fiscale vergroening, de kilometerbeprijzing voor vrachtverkeer en het beprijzen van CO2 zijn instrumenten die de verduurzaming kunnen bevorderen, stelt de vereniging. Voor energiebesparing is NVDE van mening dat hier nog fors beleid nodig is, bij huur- en koopwoningen en ook in andere sectoren. Hier dienen voldoende middelen voor beschikbaar te zijn.

 

 

Reageer op dit artikel