nieuws

Reacties: “Nieuw klimaat- en energieakkoord belangrijke doorbraak’

bouwbreed Premium 1849

Reacties: “Nieuw klimaat- en energieakkoord belangrijke doorbraak’

‘Een mooie ambitie’, ‘een doorbraak’. De klimaat- en energiedoelstellingen van het nieuwe kabinet worden in de bouwsector vrij positief ontvangen. Al vinden sommige partijen de maatregelen nog niet ver genoeg gaan.

‘Het groenste kabinet ooit’. Daar spreekt Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie van. Het kabinet gaat namelijk diverse duurzame maatregelen doorvoeren. Zo heeft het kabinet onder andere de ambitie om 49 procent reductie van de CO2 uitstoot in 2030 te realiseren, wordt er kilometerheffing voor het vrachtverkeer ingevoerd, sluiten de kolencentrales, vervalt de aansluitplicht voor gas, wil het kabinet per jaar 50.000 gasloze woningen bouwen, komt er stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie en is er geld beschikbaar gemaakt voor woningbouwcoöperaties om energiebesparende maatregelen te treffen…

Veel van deze maatregelen worden positief ontvangen door de bouwsector. Zo vindt Bouwend Nederland dat het kabinet op het gebied van verduurzaming een grote ambitie laat zien en verwelkomen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid. Ook Bernard Wientjes vindt dat kabinet Rutte III genoeg klimaatambities heeft.

Lees hieronder de reacties uit de branche op deze duurzaamheidsplannen en op de andere plannen van het nieuwe kabinet.

Regeerakkoord ‘goede basis voor de toekomst’

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst, laat Bouwend Nederland weten in een reactie op het regeerakkoord. De brancheorganisatie is vooral opgetogen dat het nieuwe kabinet de komende drie jaar 2 miljard euro uittrekt voor verbeteringen aan de infrastructuur en dat het budget daarna jaarlijks met 100 miljoen euro wordt verhoogd. Daarnaast is Bouwend Nederland blij met de verwijzing naar de Bouwagenda in het regeerakkoord.

Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord volgens Bouwend Nederland een grote ambitie zien: 49 procent reductie van de CO2 uitstoot in 2030. Het fundament is gelegd, maar om deze ambitie te realiseren is wel verdere versteviging nodig, vindt de brancheorganisatie.

Volgens Bouwend Nederland komt het nieuwe kabinet met goede maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zoals de loondoorbetaling bij ziekte en de inzet van zzp’ers. “De balans die wordt aangebracht in de transitievergoeding haalt de scherpe kanten voor werkgevers weg. Bovendien worden langere tijdelijke contracten mogelijk. Dat is fijn, want hiermee kunnen bedrijven in onze sector mensen langer aan zich binden. Ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor het MKB gaat op de schop en dat zal veel van onze leden helpen: voor bedrijven tot 25 werknemers wordt de verplichte doorbetaling teruggebracht naar één jaar.” Bouwend Nederland juicht toe dat het kabinet de onzekerheid rondom de inzet van zzp’ers wil wegnemen met de vervanger van de Wet DBA. Verder is Bouwend Nederland content dat het kabinet 100 miljoen euro structureel beschikbaar stelt voor techniekonderwijs.

Het enige kritische punt dat Bouwend Nederland maakt, heeft betrekking tot de woningmarkt. De brancheorganisatie vindt het opvallend dat het kabinet geen standpunt formuleert over inkomensafhankelijk huurbeleid. Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de aanpassing van de hypotheekregels.

‘Noodzakelijke perspectieven waar de sector al een tijd op wacht’

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn ook vrij positief over de plannen van het nieuwe kabinet. “Het regeerakkoord biedt de ondernemers in bouw, afbouw-  en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht.”

AFNL en NOA zijn daarentegen tegen verhoging van het lage btw-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek, dit zijn volgens de organisaties bepaald geen stimulansen voor mkb-aannemers in de sector. Kanttekeningen plaatsen zij daarnaast bij de nieuwe opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van die bij de wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt door inperking van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait geschaad, vinden de verenigingen.

Blij met versneld uitfaseren aardgas in woningen

In een eerste reactie is de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, ook optimistisch gestemd over de plannen van het nieuwe kabinet. De NEPROM is vooral erg blij over het voornemen van het nieuwe kabinet om de woningbouwproductie aan te jagen en in het kader daarvan belemmerend overheidsbeleid weg te nemen. Positief is de vereniging ook over het niet verder verlagen van de leennorm (loan to value), waardoor ook starters toegang blijven houden tot de koopmarkt.

DE NEPROM is het ook eens met het kabinetsvoornemen om aardgas voor de nieuwbouw versneld uit te faseren. “Wij verwachten dat de kabinetsmaatregelen een impuls geven aan het aanpakken van de bestaande voorraad. Ontwikkelaars zien mogelijkheden om samen met corporaties en beleggers zwaar verouderde woningcomplexen te herstructureren en te vernieuwen en zo versneld ook daar de weg naar energieneutraliteit in te zetten”, reageert Bart van Breukelen, voorzitter van de NEPROM.

Samenwerken met nieuw kabinet

Aedes, vereniging van woningcorporaties, geeft in een reactie aan graag te willen samenwerken met het nieuwe kabinet. “Het kabinet Rutte III wil zich in het woonbeleid richten op meer regionale samenwerking, meer nieuwbouw, voldoende betaalbare woningen en meer verduurzaming. Een brede coalitie is nodig om te zorgen dat mensen een betaalbaar huurhuis kunnen vinden en dat huurders daar prettig in wonen. Via onze woonagenda werken woningcorporaties daar al hard aan. En om deze grote maatschappelijke opgaven te kunnen uitvoeren, werken corporaties de komende jaren graag samen met het nieuwe kabinet, gemeenten, huurders, maar ook met bouwers, zorg en maatschappelijke organisaties.”

‘Makkelijker voor banken energietransitie te financieren’

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt de aankondiging van een nieuw klimaat- en energieakkoord en de concrete doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 vormen een belangrijke doorbraak. “Door het overheidscommitment op lange termijn wordt het voor banken makkelijker om de energietransitie en vergroening van de economie te financieren. Het nieuwe kabinet geeft aan in te zetten op een concurrerend vestigingsklimaat en een gelijk speelveld voor ondernemers met aandacht voor de rol van financiële technologische innovaties. Met de aankondiging om de zogenoemde leverage ratio in overeenstemming te brengen met de Europese eisen laat het kabinet zien dat ze een gelijk Europees speelveld voor banken serieus neemt.”

Andere reacties op het regeerakkoord verzamelde Cobouw gisteren. Deze zijn hier te lezen.

Reageer op dit artikel