nieuws

Reacties Miljoenennota: ‘Nieuw kabinet is aan zet’

bouwbreed 2169

Reacties Miljoenennota: ‘Nieuw kabinet is aan zet’

Ondanks het feit dat de Miljoenennota dit jaar weinig nieuws bevat, stromen de reacties op de begroting binnen. De bouwsector grijpt de kans aan om de nieuwe regering nog eens op het hart te drukken dat er op allerlei fronten investeringen nodig zijn.

De aannemersfederatie (AFNL) en Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn kritisch op de gepresenteerde Miljoenennota. De partijen vinden dat de begroting geen soelaas biedt voor problemen in de sector.

De vooruitzichten in de mkb, afbouw en infra-sector zijn redelijk gunstig, stellen AFNL en NOA, maar tegelijkertijd kampt de branche nog met een sterk ingekrompen personeelsbestand, enorm afgenomen eigen vermogens, hoge prijsdruk en zijn mkb-aannemers nog veelal kredietleverancier voor opdrachtgevers. De Miljoenennota biedt geen oplossingen om deze problemen het hoofd te bieden, vinden de partijen.

AFNL en NOA hopen daarom dat er snel een nieuw kabinet komt dat een mkb-vriendelijk beleid inzet, ‘waardoor grote problemen op de arbeidsmarkt worden opgelost en wet- en regelgeving in de toekomst mkb-vriendelijker wordt’.

De partijen rekenen erop dat een nieuw kabinet in het Regeerakkoord inzet op het wegnemen van risico’s voor mkb-ondernemers bij het in dienst nemen van personeel en het verlichten van lasten op arbeid. “Mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra willen graag medewerkers in vaste dienst nemen, maar blijven aanlopen tegen de risico’s van de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid. De risico’s die deze twee wetten ondernemers opleggen om mensen vast in dienst te nemen, maken ondernemers kopschuw. Als het kabinet echt weer vaste medewerkers bij de mkb-bedrijven in dienst wil zien, móeten deze twee wetten als eerste worden aangepast”, schrijven de partijen.

Versnelling van energietransitie

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit in een reactie op de Miljoenennota voor ‘versnelling van de energietransitie’. NVB-voorzitter Chris Buijink: “Met een economische groei van 3,3 procent, een daling van het aantal werklozen en een keurig begrotingsoverschot finisht het kabinet Rutte II met een mooi rapportcijfer. Hierdoor staan de seinen voor een nieuw kabinet op groen om verder te investeren in de versterking en verduurzaming van onze economie. De NVB vindt het belangrijk dat een nieuwe regering inzet op versnelling van de energietransitie. De Nederlandse banken staan klaar om bij de financiering van plannen samen met een nieuw kabinet op te trekken.”

Volgens VNO-NCW zal een nieuw kabinet moeten investeren in de “verdienkracht van ons land op lange termijn”. Dat is nodig vanwege de noodzakelijke energietransitie en bijvoorbeeld de voortsnellende digitalisering van de samenleving, meent de werkgeversorganistie.

Ook liggen er volgens VNO-NCW grote opgaves rond wonen en duurzame mobiliteit. “Dit vraagt om gerichte en slimme investeringen in mensen, infrastructuur en het vestigings- en ondernemingsklimaat. De bulk van deze investeringen moet vanuit bedrijven en mensen zelf komen, maar juist een nieuw kabinet moet de condities hiervoor creëren met een gerichte investeringsagenda.”

Investeringen in mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie, die bestaat uit een brede coalitie partijen van onder andere ANWB, TLN en NS is verheugd dat een van haar kernpunten- – namelijk het veel integraler kijken naar (duurzame) mobiliteit in Nederland – nog door het demissionair kabinet wordt omarmd. “Hiermee geeft het demissionair kabinet een goede voorzet aan het nieuwe kabinet. Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.”

De alliantie benadrukt dat een nieuw kabinet structureel extra geld beschikbaar moet maken voor investeringen in (duurzame) mobiliteit. Het demissionaire kabinet laat extra investeringen in de Rijksbegroting nog achterwege. Volgens de alliantie is er ten minste 1 miljard euro per jaar extra nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Klimaatwet en verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen

Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, richt zich in zijn reactie op de Miljoenennota vooral op het nieuwe kabinet. Hij vindt dat het voor de volgende regering topprioriteit moet zijn om woningen en gebouwen energieneutraal te maken. “Met gerichte investeringen en een consistent beleid kunnen we ons land kampioen maken op het gebied van verduurzaming.”

Terpstra verwacht van het nieuwe kabinet op korte termijn een klimaatwet. “Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de urgentie ziet en snel aan de slag gaat. We kunnen de energiebesparingsdoelstellingen van Parijs halen, als we de juiste maatregelen nemen. We moeten investeringen in energiezuinige woningen en gebouwen stimuleren, niet blokkeren. Het gaat om de verduurzaming van grote aantallen gebouwen, daar kunnen we niet langer mee wachten. Dat levert ons grote milieuwinst op, we creëren tienduizenden banen in de installatiebranche én we bezorgen iedereen een lagere energierekening. Een klimaatwet zorgt voor duidelijkheid bij huishoudens en bedrijven en voorkomt zwabberbeleid.”

Terpstra pleit bovendien voor een verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen. “De technische installatiebranche is nu al in staat om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken. Ook de bestaande bouw kunnen we met hybride warmtepompen en zonneboilers veel energiezuiniger maken.” De voorman van de installateurskoepel wijst er verder op dat ook investeringen in de infrastructuur en industrie dringend nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Begroting is ‘gemiste kans’

De Koninklijke Metaalunie vindt dat het huidige (demissionaire) kabinet op Prinsjesdag de boeken sluit met een keurige begroting, maar dat een nieuw kabinet door moet pakken. “Alle pijlen zijn nu gericht op een nieuw kabinet”, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie. “We kijken met spanning uit naar de uitkomst van de formatiebesprekingen en de daaruit voortkomende wijzigingsvoorstellen om de begroting voor 2018 alsnog aan te passen.” 

Een nieuw kabinet staat volgens Metaalunie voor een aantal forse uitdagingen. Kleiboer: “Bovenaan staat het vlottrekken van de arbeidsmarkt door het aannemen van mensen door werkgevers weer aantrekkelijk te maken. En meteen daarna komt de toenemende behoefte aan vakmensen. Voor ondernemers blijft regeldruk een belangrijk onderwerp, zeker voor het MKB-metaal. Er komt een nieuwe Omgevingswet aan, die veel meer omvat dan de meeste ondernemers nu bevroeden. Een goede toetsing die uitwijst of het mkb ermee uit de voeten kan, is cruciaal.”

Kleiboer vindt de ongewijzigde begroting op Prinsjesdag ‘een gemiste kans die weinig bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen’. “De formerende partijen moeten deze handschoen dan maar oppakken, anders gaat het momentum verloren om echt stappen vooruit te zetten”, aldus de directeur Beleid van Metaalunie.

Jaarlijks 230 miljoen tegen wateroverlast

De waterschappen zijn blij met het gisteren gepresenteerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het klimaat verandert snel en acties tegen toenemende wateroverlast en droogte zijn hard nodig. In de miljoenennota zijn geen extra investeringen voor de uitvoering opgenomen. Waterschappen, gemeenten en provincies roepen een nieuw kabinet op hier tot 2025 jaarlijks 230 miljoen euro extra voor op te nemen in het regeerakkoord.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De afgelopen weken hebben extreme buien in Nederland niet tot grote schade geleid. Dit komt omdat waterschappen investeren in waterbergingsgebieden, waterpleinen en andere maatregelen om water tijdelijk te kunnen opslaan. Dat het ook mis kan gaan werd in juni 2016 in Brabant en Limburg ervaren, waar wateroverlast en hagel honderden miljoenen euro‘s schade veroorzaakten. Willen we ook in de toekomst gesteld staan voor extremer weer, dan zijn extra maatregelen nodig.”

Een ander zorgpunt voor de waterschappen in de miljoenennota is het ontbreken van een goed financieringsvoorstel voor de generieke digitale infrastructuur (GDI). De GDI biedt bepaalde digitale basisvoorzieningen, zoals DigiD. Het Rijk wil een deel van de kosten doorbelasten naar gebruikers. De waterschappen vinden dit een slecht idee, omdat zij verwachten dat hierdoor minder (met name kleine) organisaties de voorzieningen gaan gebruiken. Terwijl het doel is met deze digitale infrastructuur inwoners en bedrijven beter van dienst te kunnen zijn.

De Unie van Waterschappen is blij met de aandacht voor duurzame energie en circulaire economie in de Prinsjesdagstukken en de rol van decentrale overheden die het Rijk hierbij voorziet. In de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ hebben provincies, gemeenten en waterschappen al aangegeven hun investeringen inclusief inkoop – jaarlijks 28 miljard euro – te willen inzetten om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen. De medeoverheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Ze pleiten ervoor dit op te nemen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

‘Draai de huurbelasting terug’

De vereniging van woningcorporaties, Aedes, pleit in een reactie op de Rijksbegroting voor 2018 vooral voor het slimmer inzetten van de opbrengsten uit de verhuurdersheffing. Nu Nederland er weer goed voor staat, is het tijd om dit belastinggeld in te zetten voor de mensen waar het om gaat, stelt de vereniging.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. “Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Ook de Taskforce Bouwagenda, onder leiding van Bernard Wientjes, pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.

Woonbond-directeur Ronald Paping pleit voor de totale afschaffing van de verhuurderheffing. “Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden.”

Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

 

Reageer op dit artikel