nieuws

Recht van opschorting aangepast

bouwbreed Premium 22

Recht van opschorting aangepast

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen bevat een nieuwe 5-procentsregeling. De resterende bouwsom komt pas vrij nadat de opdrachtgever is gevraagd of hij zijn opschortingsrecht wil toepassen. Op 7 juni 2016 heeft de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst een groot aantal vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen ingediend. De antwoorden op de schriftelijke vragen door minister Blok van Wonen en Rijksdienst zijn op 6 juli openbaargemaakt. In deze zomerperiode aandacht voor de meest in het oog springende antwoorden.

Vraag

De leden van de VVD-fractie herinneren zich uit de consultatiefase de veelvuldige kritiek dat de 5-procentsregeling in de praktijk zou leiden tot kostprijsverhoging, omdat de marge van 5 procent in de praktijk vrijwel altijd zal worden achtergehouden. Zij vragen of dit bezwaar is weggenomen met de aangepaste regeling. 

Antwoord

“Aannemer moet over handhaving depot tijdig aan de bel trekken”

In de huidige situatie maakt de notaris het depotbedrag van maximaal 5 procent van de bouwsom na drie maanden automatisch vrij, indien hij niet van de opdrachtgever heeft vernomen dat hij het depot wil handhaven. De opdrachtgever is echter niet altijd voldoende in staat om gebruik te maken van zijn opschortingsrecht. Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat de opdrachtgever niet weet of en wanneer de termijn van drie maanden verstrijkt. Daarbij is het ook niet altijd even helder op welk moment de oplevering van de woning formeel heeft plaatsgevonden en moet de notaris via de aannemer het tijdstip van de oplevering achterhalen. 

Voorgesteld wordt om deze nadelen weg te nemen door voor de aannemer de verplichting op te nemen dat hij de opdrachtgever vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden schriftelijk in de gelegenheid stelt zich uit te spreken over de vraag of hij het depot, al dan niet gedeeltelijk, wil handhaven. Daarvan dient hij een afschrift aan de notaris te sturen. Daarmee wordt zijn positie ten opzichte van de aannemer versterkt. 
Maar voldoet het opschortingsrecht van 5 procent in alle gevallen wanneer er sprake is van ernstige gebreken? 

Uit het evaluatie-onderzoek dat het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in 2009 in opdracht van de toenmalige minister van Justitie heeft uitgevoerd, blijkt dat het percentage van 5 procent een goede basis biedt voor de bescherming van de particuliere opdrachtgever. Een verhoging van het percentage zal hoogstwaarschijnlijk worden verdisconteerd in de aanneemsom.

Reageer op dit artikel