nieuws

Kwaliteit 
geborgen en lagere leges

bouwbreed Premium 15

Kwaliteit 
geborgen en lagere leges

Wat zijn de gevolgen van de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de heffing van leges door gemeenten? En moet er niet eindelijk eens helderheid komen over de kostendekkendheid van bouwleges?

Op 7 juni 2016 heeft de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst een groot aantal vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen ingediend. De antwoorden op de schriftelijke vragen door minister Blok van Wonen en Rijksdienst zijn op 6 juli openbaar gemaakt. In deze zomerperiode aandacht voor de meest in het oog springende antwoorden.

Vraag

Veel leden hadden vragen over de gevolgen van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de leges. Is de regering bereid concrete maatregelen te nemen om de leges ofwel te beperken tot een percentage van de bouwsom, ofwel te voorzien van een transparante onderbouwing? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de leges maximaal kostendekkend zijn? Hoe gaat de regering borgen dat de afname van de hoogte van bouwleges ook daadwerkelijk gestalte gaat krijgen? Voorts menen veel leden dat het gebrek aan transparantie over de kostendekkendheid van bouwleges dringend moet worden beëindigd.

Antwoord

In hun rol als vergunningverlener mogen gemeenten leges heffen om de kosten die voor deze taken gemaakt worden te dekken. Gemeenten hebben de autonomie hun legestarieven vast te stellen, zolang deze kostendekkend zijn op het niveau van de verordening. Dit volgt uit het verbod voor gemeenten om met leges winst te maken op geleverde diensten (artikel 229b Gemeentewet). De manier waarop de tarieven voor de leges worden vastgesteld voor de werkzaamheden die bij de gemeente blijven, verandert niet met dit wetsvoorstel.

Leges kunnen 35 procent omlaag

Gemeenten maken vaak gebruik van (beleidsmatige) kruis­subsidiëring. In de regel zetten zij de opbrengsten van leges bij projecten met een hoge bouwsom in om de leges voor projecten met een lage bouwsom laag te houden. De projecten met een lage bouwsom zullen deels vervallen met de aanwijzing van de categorie Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken en deels als eerste binnen het stelsel van kwaliteitsborging gaan vallen (gevolgklasse 1). Berekend is dat dit in gevolgklasse 1 om gemiddeld 35 procent van de gemeentelijke inzet gaat. Daarom zouden gemeenten de legestarieven lager moeten vaststellen.

Om de transparantie te bevorderen heeft de minister van BZK het Besluit begroting en verantwoording aangepast inzake de wijze waarop de tarieven voor de leges dienen te worden onderbouwd. Door deze wijziging moeten gemeenten ook inzichtelijk maken hoe de kostendekkende tarieven worden berekend en daarbij wordt de mate waarin ze kostendekkend zijn toegelicht. Voor de werkzaamheden die wel bij gemeenten blijven dient in veel gevallen nog een verg unning te worden verleend, waarvoor de gemeente leges mag heffen.

Reageer op dit artikel