nieuws

Borging 
kwaliteit bij
 Monumenten

bouwbreed 16

Borging 
kwaliteit bij
 Monumenten

Wat zijn de (financiële) gevolgen van de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor monumenten? Moeten we monumenten er niet van uitsluiten? Minister Blok gaf deze zomer uitsluitsel.

Op 7 juni heeft de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst veel vragen ingediend naar aanleiding van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. De antwoorden van minister Blok zijn 6 juli openbaargemaakt. Hier de meest in het oog springende kwesties.

Vraag

Veel leden van de Kamercommissie stelden de vraag wat de (financiële) gevolgen van het wetsvoorstel zijn voor monumenten en de wijze waarop de bijzondere aard van monumenten daarbij is meegewogen. Ook is gevraagd naar de mogelijkheid om monumenten in een latere fase in te brengen.

Antwoord

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is nader uiteengezet dat de bestaande situatie ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument niet verandert. Het bevoegd gezag zal bij de verlening van de omgevingsvergunning zelf rekening moeten houden met het feit dat een bouwwerk een monument is. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog steeds een vergunning nodig voor het wijzigen van een monument. Die monumentenvergunning gaat voor op de andere technische voorschriften uit Bouwbesluit 2012, indien en voor zover deze strijdig zijn.

Nog steeds is een vergunning nodig voor het wijzigen van een monument

Bij brief van 31 maart 2016 zijn gemeenten geïnformeerd dat in overleg met hen nader bezien zal worden in hoeverre de indieningsvereisten in de Regeling omgevingsrecht voor de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument moeten worden aangepast.

Ten aanzien van het gerede bouwwerk zal worden bezien in hoeverre er bij de gereedmelding van het bouwwerk extra informatie aan het bevoegd gezag moet worden aangeleverd met betrekking tot het monument. Waar nodig zal dit bij algemene maatregel van bestuur nader worden geregeld. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wensen, zoals door betrokken gemeenten aangegeven, waarbij over de precieze invulling van genoemde voornemens nog overleg met partijen plaatsvindt. Om deze reden is er vooralsnog geen aanleiding monumenten uit te sluiten van het stelsel van kwaliteitsborging.

Ook interessant in het antwoord van minister Blok: In geval sprake is van monumenten, dan is slechts in een zeer beperkt aantal gevallen sprake van de mogelijkheid om vergunningvrij veranderingen aan te brengen. Alleen wijzigingen in, aan of op een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, zijn vergunningvrij.

Reageer op dit artikel