nieuws

Vermindering waarde pand zelf betalen

bouwbreed 3

Vermindering waarde pand zelf betalen

De inwerkingtreding van een bestemmingsplan maakt de bouw van drie woningen mogelijk op een zogenoemde inbreidingslocatie. De omwonenden doen een verzoek om planschadevergoeding die vervolgens wordt afgewezen. Hun bezwaar en beroep worden ongegrond verklaard. 

Niet alle planschade door de vaststelling of een wijziging van een bestemmingsplan wordt vergoed. Uit artikel 6.1, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening vloeit voort dat planschade die onder het ‘normaal maatschappelijk risico’ valt, voor rekening komt van de aanvrager, in casu de omwonenden.

De vraag is hier of de geleden planschade met een omvang van 5 procent van de waarde van de onroerende zaken wel of niet onder het normaal maatschappelijk risico valt.

De Afdeling bestuursrechtspraak neemt nog eens de vaste overwegingen door: lag de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen; past de ontwikkeling in de structuur van de omgeving; past de ontwikkeling in het gevoerde beleid; de afstand; de aard en omvang van het veroorzaakte nadeel.

De Afdeling oordeelt dat een inbreiding van woningen in een bestaande woonkern in beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling is. Deze inbreiding lag ook in de lijn der verwachtingen nu de ontwikkeling zowel in de structuur van de omgeving past als in het door de gemeente gevoerde beleid.

Is de planschade onevenredig in verhouding tot de waarde van de onroerende zaak? Een waardevermindering tot 5 procent van de waarde van de onroerende zaak door een normale maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw op een inbreidingslocatie in een woonkern, is substantieel, maar niet zodanig zwaar dat deze planschade niet voor rekening kan worden gelaten van de aanvrager.

De door omwonenden geleden planschade komt dus voor eigen rekening. 

Mr. Regina Koning,
Senior juridisch medewerker Instituut voor Bouwrecht

Meer jurdisch nieuws vindt u hierZaak: Planschade door vaststelling bestemmingsplan
Behandeld door: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Uitspraak: 5 procent waardevermindering vastgoed voor eigen rekening
Zaaknummer: ECLI:NL:RVS: 2016:530 d.d. 2 maart 2016 

Reageer op dit artikel