nieuws

Bouwkwaliteit in de praktijk: Eindelijk duidelijkheid voor woonbootbewoner

bouwbreed Premium

Bouwkwaliteit in de praktijk: Eindelijk duidelijkheid voor woonbootbewoner

Eindelijk duidelijkheid voor alle woonbootbewoners die ineens onder het regiem van het Bouwbesluit dreigden te gaan vallen. In mei 2015 is een voorontwerp van een wijziging van de Woningwet verschenen, waarin de definitie van het begrip bouwwerk wordt vastgelegd. Hierdoor komen woonboten en andere drijvende bouwsels onder de werking van deze wet te vallen.

‘‘Voor de bestaande drijvende bouwsels wordt echter een overgangsrecht gecreëerd. Die krijgen een omgevingsvergunning van rechtswege en hoeven niet aan de technische voorschriften van Bouwbesluit 2012 te voldoen. Opvallend is dat in het voorstel geen regeling is opgenomen voor het opheffen of verplaatsen van ligplaatsen’’, aldus Wim Mulder, Adviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bij de gedeeltelijke intrekking van de Wet op Woonwagens en Woonschepen vond de regering het niet in de rede liggen dat met betrekking tot de inrichting van woonschepen op landelijk niveau regels zouden worden gesteld. Eén van de argumenten was dat het moeilijk is uniforme eisen te formuleren. ‘‘Voor woonarken zou dit eventueel nog wel mogelijk zijn, maar voor de grote verscheidenheid aan omgebouwde binnenschepen en andere vaartuigen is dat ondoenlijk’’, aldus de regering. Dit argument staat nog steeds overeind, aangezien het nieuwe voorontwerp alle bestaande drijvende bouwwerken ongemoeid laat. Ook bestaande schepen die in de toekomst permanent worden afgemeerd zullen onder het overgangsrecht vallen. Wel is de algemene zorgplicht van toepassing, die aan de eigenaar/gebruiker de opdracht geeft ervoor te zorgen, dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid aanwezig is. Een goede en reële regeling, al vraagt Mulder zich wel af waarom er niet voor is gekozen om een aantal concrete bouwkundige en installatie-eisen uit de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen van toepassing te verklaren (die gelden voor alle ‘niet-bouwwerken’): ‘‘Dat geeft toch een iets concretere invulling van de algemeen geformuleerde zorgplicht.’’

‘‘Mijn conclusie is dat het voorontwerp voor het gedeelte waar het de technische voorschriften betreft een verstandige regeling is. Zij houdt rekening met de omstandigheid dat het stellen van uitgewerkte uniforme voorschriften voor de bestaande voorraad niet mogelijk is. Ook het voornemen om bestaande schepen die in de toekomst permanent worden afgemeerd onder het overgangsrecht te laten vallen, voorkomt veel problemen. De nieuwbouweisen kunnen zo worden toegesneden op woonarken en watervilla’s die veel lijken op woningen op de vaste wal’’, vindt Mulder.

Rond het opheffen of verplaatsen van ligplaatsen is volgens hem nog wel het nodige denkwerk te doen: ‘‘Een sluitende regeling kan mede, omdat woonboten niet kunnen worden onteigend, in het belang van het ruimtelijk beleid niet worden gemist. Mocht dat denkwerk niet tot resultaat leiden, dan is er nog altijd de ook door de opstellers van het voorontwerp overwogen mogelijkheid om de Woningwet niet van toepassing te verklaren op drijvende bouwwerken.’’

Reageer op dit artikel