nieuws

Studie lokaal zuiveren van afvalwater

bouwbreed Premium

Studie lokaal zuiveren van afvalwater

Overheden en kennisinstellingen studeren op alternatieven voor relatief dure drukrioolsystemen in dunbevolkte gebieden. Als mogelijke vervangers komen onder andere natuurlijke systemen met helofytenfilters in combinatie met voorbezinkputten in beeld.

Het onderzoek komt in een tijd dat veel drukriolen, die het afvalwater vaak over vele kilometers met behulp van pompen naar een zuiveringsinstallatie transporteren, aan vervanging toe zijn. De lengte van de transportafstanden zorgt voor een hoog energieverbruik. Overheden en waterschappen grijpen het moment aan om, in plaats van automatisch de persleiding te vernieuwen, te bezien of het afvalwater van buitengebieden ook lokaal kan worden ingezameld en behandeld.

Advies – en ingenieursbureau Tauw is bij de onderzoeken betrokken, naast kenniscentrum Stowa en koepelorganisatie Rioned. Paul Telkamp van Tauw geeft aan dat de onderzoeken zeer breed van opzet zijn, met een belangrijke stem voor de bewoners. Van de alternatieven wordt bijvoorbeeld een levenscyclusanalyse gemaakt, waarbij de kosten over zestig jaar worden afgezet tegen die van een drukriool.

Minizuiveringssysteem

Bij lokale inzameling gaat het er volgens Telkamp nadrukkelijk niet om dat te doen op huishoudelijk niveau, maar op het niveau van clusters van woningen en (agrarische) bedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld nu nagedacht over een nieuw rioolsysteem voor de kern Blankenham in de gemeente Steenwijkerland. Hier is naast een helofytenfilter ook een minizuiveringssysteem onderdeel van het onderzoek.

Volgens Telkamp maakt tevens het onderhoud deel uit van de verschillende studies. Omdat overheden moeten bezuinigen, zouden de bewoners zelf of een aannemer in aanmerking kunnen komen voor het beheer van het systeem.

Reageer op dit artikel