nieuws

Private aanbesteders vrij spel?

bouwbreed Premium

Private aanbesteders vrij spel?

Stichting Het Raamwerk organiseerde een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de realisatie van een woonwijk. Verschillende marktpartijen ontvingen in dat kader een biedboek.

In het biedboek was een onvoorwaardelijke verplichting tot afname van grond en bouw van woontorens opgenomen. In de overeenkomst die de Stichting op basis van de doorlopen aanbestedingsprocedure sloot, bestond die verplichting slechts wanneer aan een 70 procent voorverkoop voorwaarde was voldaan. Eiseres is hiertegen opgekomen en vordert schadevergoeding, omdat de Stichting is afgeweken van de regels uit het biedboek.

Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:3028) wijst de vordering tot schadevergoeding af. Deze afwijzing baseert het hof op het enkele uitgangspunt dat het een private aanbesteder, ook als de aanbestedingsrechtelijke beginselen van toepassing zijn, vrij staat een aanbestedingsprocedure af te breken en vervolgens met één partij te onderhandelen over dezelfde opdracht.

Indien dit arrest navolging krijgt, zal dit ingrijpende gevolgen hebben voor marktpartijen die deelnemen aan een private aanbesteding. Een marktpartij wiens gerechtvaardigde verwachtingen geschonden zijn, staat immers met lege handen om daar tegen op te komen. Private opdrachtgevers zouden – op grond van de algemene en ruime formulering van het arrest van het hof – namelijk altijd de mogelijkheid hebben om de ter discussie staande aanbesteding af te breken en de opdracht onderhands te gunnen.

Naar mijn mening behoeven de overwegingen van het hof ten aanzien van de mogelijkheid om een private aanbesteding af te breken, nuance. Uit het KLM/CCC-arrest van de Hoge Raad volgt dat een private aanbesteder dient te handelen conform de gerechtvaardigde verwachtingen die hij heeft gewekt bij de deelnemende marktpartijen. Eén van de gerechtvaardigde verwachtingen die een deelnemer aan een private aanbesteding mijn inziens mag hebben, is dat de aanbestede opdracht in beginsel op basis van de aanbestedingsprocedure wordt gegund.

Het dient een private aanbesteder dus niet zonder meer vrij te staan om een aanbestedingsprocedure af te breken en dezelfde opdracht onderhands te gunnen. Dit zou mogelijk anders zijn indien de private aanbesteder in de aanbestedingsstukken expliciet heeft bepaald dat zij de mogelijkheid heeft om, op iedere grond en te allen tijde, de aanbesteding af te breken en de opdracht onderhands te gunnen.

Mr. Tjinta Terlien, AKD Advocaten en Notarissen

Reageer op dit artikel