nieuws

Ambities gemeenten voor duurzame gebouwen

bouwbreed Premium

Gemeenten zijn aanzienlijk ambitieuzer op het gebied van energiebesparing dan de rijksoverheid. Dit blijkt uit een analyse van een groot aantal collegeprogramma’s.

Coalitie-akkoorden ademen bezuinigingen

Geen enkele gemeente gaat voorbij aan duurzaamheid op energiegebied. Zowel aan besparing als aan hernieuwbare energie wordt in alle programma’s volop aandacht besteed. Opvallend is dat een groeiend aantal gemeenten van plan is om ook in de particuliere woningvoorraad inspanningen te plegen. Utrecht spreekt zelfs van een schaalsprong door in te zetten op nul-op-de-meterwoningen in dit marktsegment.

Maar ook corporaties moeten energiebesparing serieus aanpakken. Enkele gemeenten geven de aanzet daartoe door te rekenen met totale woonlasten in plaats van alleen huur. Daarbij mogen corporaties investeringen in energiebesparing doorberekenen in de huur tot de hoogte van de besparing op de energierekening.

Ook de eigen gebouwenvoorraad moet er in veel gemeenten aan geloven. Ook daar moeten nog forse slagen worden gemaakt op energiegebied. De stad Groningen is hierin het meest concreet met de aankondiging dat zij de komende periode 24 gebouwen die nu nog veel energie gebruiken, naar label A op te knappen.

Weinig concreet zijn de collegeprogramma’s over de woningbouw. Zoals te verwachten viel zetten gemeenten waar D66 in het college is gekomen verbaal in elk geval in op de bouw van middeldure huurwoningen, zonder zich vast te leggen op aantallen. Vooral de kwaliteit van wijken en buurten krijgt aandacht. Daarbij verwachten veel gemeenten inzet van de inwonenden. Dat geldt vooral voor beheer en onderhoud van groenvoorziening.

De programma’s ademen de noodzaak van bezuinigen. Heel vaak wordt daarbij gekeken naar onderhoudsposten zowel aan gebouwen als aan infrastructuur.

De meeste gemeenten geven wel aan dat zij ervoor zullen waken dat de achterstand in onderhoud niet te ver oploopt. Overigens geven zij niet aan op welke wijze zij denken dat te realiseren.

> pagina 3: De markt zal zelf aan de bak moeten

Reageer op dit artikel