nieuws

Draagkracht grond in het nauw bij stedelijke groei

bouwbreed

Bij stadsuitbreidingen wordt te weinig rekening gehouden met de draagkracht van de bodem. Dat staat in het onderzoek ‘Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen’.

Het onderzoek werd gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De onderzoekers wijzen er op dat de draagkracht van de ondergrond van belang is voor alle stedelijke functies. Daarom moet bij bouwprojecten niet uitsluitend rekening worden gehouden met de kosten van het eigenlijke bouwen, maar ook met de onderhoudskosten. Het gaat daarbij in het bijzonder om kosten van het onderhoud van rioleringen, kunstwerken en wegen. “Daarnaast lopen de netbeheerders schade op aan kabels en leidingen en moeten burgers regelmatig hun tuin ophogen”, zo staat in het rapport.

De onderzoekers adviseren daarom onderhoudskosten nadrukkelijk mee te nemen als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Waar dat mogelijk is, moeten stadsuitbreidingen zoals de aanleg van bedrijventerreinen worden gerealiseerd op plekken die minder kwetsbaar zijn.

Andere mogelijkheden om de ondergrond bij de planvorming te betrekken, zijn volgens de onderzoekers het gericht toepassen van funderingstechnieken en het bouwen van de zwaarste gebouwen op de sterkste ondergrond.

Ook is het van belang om de zettingsgevoeligheid van de ondergrond in kaart te brengen en te berekenen welke extra kosten de aanleg van onder meer woonwijken, bedrijfsterreinen en wegen voor die gebieden met zich mee brengen. Verder wordt in het onderzoek geadviseerd stedelijke ontwikkelingen op vruchtbare landbouwgronden zo veel mogelijk af te remmen. Gebeurt dat niet, dan wijken landbouwers noodgedwongen uit naar andere locaties wat tot forse kostenposten leidt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels