nieuws

Oppositie kritisch over versnellingsprojecten

bouwbreed Premium

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij de jongste lichting projecten van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Minister Schultz (infrastructuur) voegt twee keer per jaar nieuwe experimenten toe aan de ‘proeftuin voor de Omgevingswet.’ De oppositie stelde onlangs een aantal kritische vragen.

Wat is er tegen de versnellingswet?

D66 blijft tegen de Crisis- en herstelwet. Zij zijn niet overtuigd van nut en noodzaak van de wet. Grote projecten moeten gedragen worden door een zorgvuldige inspraak- en een mer-procedure, vinden zij, en de versnellingswet zou hier afbreuk aan doen. Minister Schultz werpt hier tegenin dat uit voortgangsrapportages blijkt dat ook met de versnelde systematiek de besluitvorming nog steeds zorgvuldig is. Ook PvdD is tegen. De Chw zet in hun visie natuurregels opzij, tast het inspraak- en beroeprecht van burgers ernstig aan. Bovendien heeft de partij het idee dat de Chw wordt gebruikt om controversiële projecten zoals Luchthaven Twente ‘door te duwen’. Volgens Schultz is dat niet het geval.

Zijn inmiddels experimenten met de crisiswet geslaagd danwel mislukt?

Er zijn tot op heden geen experim enten mislukt, stelt de minister. In ieder geval zijn er nog geen projecten met schadelijke neveneffecten. Maar de meeste projecten lopen nog. Daardoor is nog niet te zeggen of ze succesvol danwel mislukt zijn.

Gebruiken gemeenten de Crisis- en herstelwet om eerder afgeschoten plannen opnieuw leven in te blazen?

Dat vraagt de SP zich af. Het klopt niet volgens Schultz. Projecten die eerder zijn stilgevallen worden met de crisiswet nieuw leven in worden geblazen, maar dit zijn volgens de minister steeds maatschappelijk gewenste ontwikkelingen die onbedoeld vastliepen op wet- en regelgeving.

Hoeveel tijd en geld scheelt het als een project gebruik mag maken van een lichtere variant van de m.e.r.-procedure?

Dat wil in ieder geval D66 weten. Het exacte antwoord is echter moeilijk te geven, stelt de minister. Projecten mogen een alternatievenonderzoek en een adviesaanvraag van de commissie voor de mer achterwege laten en dat scheelt tijd en dus geld, redeneert Schultz. Maar hoeveel tijd in maanden en euro’s in maanden is niet te zeggen. Dat verschilt namelijk per project.

De Eemshaven is nu een ontwikkelgebied in de Crisiswet. Waarom?

De industriegebieden Eemshaven en Oosterhorn zijn een van de weinige gebieden in Nederland waar nog ruimte is voor grote bedrijven en zware industrie, stelt de bewindsvrouw. De bestemmingsplannen zijn echter gedateerd, waardoor milieuwetgeving en Natura 2000-gebieden nauwelijks een rol spelen. He t klassieke bestemmingsplan is niet geschikt als beheersinstrument voor emissies van haven- en bedrijfsactiviteiten. Door de gebieden te benoemen in de Crisis- en herstelwet hoopt de provincie dit te repareren door enerzijds uitbreid ing mogelijk te maken en gelijktijdig de milieuwetgeving in de plannen te passen. Binnen tien jaar moet het bestemmingsplan-plus aan de vereiste milieukwaliteit voldoen.

Er zijn al verschillende experimentele projecten, onder andere in Eindhoven en Veghel. Heeft nóg een experiment, Dijckerwaal, wel toegevoegde waarde?

Volgens de minister zeker wel. Meer experimenten met regelgeving onder verschillende omstandigheden en op meerdere locaties maken de ervaring breder.

Op verschillende plekken gelden nu verschillende normen en uitzonderingen. Hoe voorkomt de minister willekeur?

Dat vraagt de SP. In de experimenten koppelt de overheid beleidsregels aan een bestemmingsplan. Die regels voorkomen willekeur, zij zorgen ervoor dat de overheid consistent handelt in de uitvoering, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Reageer op dit artikel