nieuws

Is vervanging referentieproject na afwijzing mogelijk?

bouwbreed

Is het voor een gegadigde mogelijk een referentieproject te vervangen, nadat de aanbestedende dienst de aanmelding heeft afgewezen?

De gemeente Katwijk en het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland (aanbestedende dienst) organiseren in 2012 een Europese niet-openbare aanbesteding voor project Kustwijk Katwijk. In de selectieleidraad verzoeken zij referentie-eisen met betrekking tot de technische bekwaamheid van de gegadigden (eis 4 en eis 5).

Tussen aanbestedende dienst en een gegadigde (de Combinatie) ontstaat discussie over de uitleg van referentie-eis 4. De Combinatie gaat ervan uit dat deze betrekking heeft op de waterkering, maar de aanbestedende dienst licht ter zitting toe dat de eis naar haar oordeel betrekking had op het uitwateringskanaal. Op basis van de interpretatie die de aanbestedende dienst (achteraf) geeft, zou de Combinatie met het bij referentie-eis 5 ingediende referentieproject hebben voldaan aan referentie-eis 4. Nu laat de aanbestedende dienst de Combinatie weten de aanmelding af te wijzen, omdat het bij referentie-eis 4 ingediende project daaraan niet voldeed.

In het aanbestedingsrecht geldt dat wanneer bepaalde informatie ontbreekt, de aanbestedende dienst de gegadigde kan verzoeken de ontbrekende informatie aan te vullen, mits het gaat om een geringe onbedoelde fout die voor een ieder kenbaar is. De aanbieding mag niet inhoudelijk wijzigen en de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht mogen niet worden geschonden. Fouten zijn alleen te herstellen op grond van informatie die al bekend is uit de inschrijving.

Ondanks dat in deze zaak geen sprake is van een gebrek dat zich leent voor eenvoudig herstel, mag het aanvankelijk bij referentie-eis 4 ingediende project worden vervangen door het bij referentie-eis 5 ingediende project. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelt dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden (ECLI: CA2675).

De Combinatie wordt alsnog tot de inschrijvingsfase toegelaten, omdat meer referenties moesten worden overgelegd voor verschillende referentie-eisen en één referentie kon dienen als referentie voor meer eisen. Bovendien zou heraanbesteding tot geen ander resultaat leiden, nu geen andere inschrijvers zijn afgewezen. De voorzieningenrechter had mogelijk anders geoordeeld als de aanbestedende dienst referentie-eis 4 op transparante wijze had geformuleerd.

Reageer op dit artikel