nieuws

‘Waterschapslasten blijven betaalbaar’

bouwbreed Premium

De economische crisis gaat allerminst voorbij aan Waterschap Brabantse Delta. Toch heeft de neergaande lijn van de staatshuishouding vooralsnog niet gezorgd voor een drastische daling van de investeringen van het waterschap. “Ons investeringsniveau is redelijk stabiel”, zegt dijkgraaf Joseph Vos. “Sommige werkzaamheden zijn een tijdje uit te stellen, maar de opgave van ons waterschap kun je niet zomaar wegpoetsen.”

Rooskleurige financiën en een investeringsprogramma dat tot in de hemel leek te reiken. Zo zag voor het uitbreken van de economische crisis in 2008 de toekomst van Waterschap Brabantse Delta er uit. Vijf jaar later is die situatie flink gewijzigd. De gevolgen van de recessie doen zich ook gelden binnen het waterschapskantoor aan de Bouvignelaan waar de organisatie sinds 2010 zetelt. “Doordat we ons eigen belastingsysteem hanteren, hebben we een gestage bron van inkomsten”, zegt Joseph Vos, vanaf 2004 dijkgraaf. “Dat maakt ons minder gevoelig voor de economische situatie, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we worden geconfronteerd met een algemene maatschappelijke problematiek. Daar houden we rekening mee. De waterschapslasten moeten betaalbaar blijven. En dat heeft invloed op ons investeringsniveau.”

Vos is een bestuurder in hart en nieren met een indrukwekkende loopbaan. Vanaf 1978 was hij achtereenvolgens gemeenteraadslid, wethouder, was hij in twee gemeenten burgemeester en leidt hij sinds 2004 Waterschap Brabantse Delta. Later dit jaar gaat hij met pensioen.

Vos vraagt zich af in hoeverre het huidige uitgavenpatroon na zijn vertrek kan worden gehandhaafd. “Niemand weet uiteindelijk hoe lan g de crisis nog gaat duren.” Tot nu toe echter zijn de investeringen stabiel, vertelt Vos. Gemiddeld gaat het om 45 miljoen euro per jaar. Globaal gezien gaat het geld voor de ene helft op aan de watersysteemtaak van het waterschap en voor de andere helft aan de zuiveringstaak. Een andere grote investering die voor rekening van het waterschap komt is de bijdrage die de dijkbeheerder moet leveren aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarbij gaat het om een netto investering van in totaal zo’n 12 miljoen euro in de jaren 2012 en 2013 aan een programma dat voorheen door het Rijk werd betaald.

Rivierverruiming

Ook voert het waterschap twee gr ote projecten uit in opdracht van het Rijk: de rivierverruiming in de Overdiepse polder die ruim 13 miljoen euro kost en de aanleg van een waterberging in het gebied Volkerak Zoommeer waarvoor een bedrag van ruim een half miljoen euro nodig is. Deze projecten worden geheel door het Rijk betaald.

Dat neemt niet weg dat de financiële perikelen die de recessie met zich meebrengt, maken dat dijkgraaf Vos waarschijnlijk zal moeten besluiten een aantal werkzaamheden over langere termijn uit te smeren. Dat betreft zowel het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden om de dijken robuuster te maken als het voortzetten van een aantal innovatieve ontwikkelingen.

Brabantse Delta maakt zich sterk voor het terugwinnen van energie uit grondstoffen, vertelt hij. En met succes. Zodat investeringen zich op dit gebied uiteindelijk terugverdienen. “De kost gaat niettemin voor de baat uit”, benadrukt hij. En om die reden sluit Vos niet uit dat sommige innovaties pas over langere tijd gerealiseerd kunnen worden, als hij geen dijkgraaf meer is. Natuurlijk is dat jammer maar dat neemt niet weg dat hij terugkijkt op een interessante periode. “Ruimte, milieu, water en het landelijk gebied zijn mijn passie. En als dijkgraaf heb ik de relatie tussen het waterschap en de verschillende gemeenten heel innig gemaakt en samenwerking gestimuleerd.”

Het geeft hem een fijn gevoel want een goede relatie tussen waterschap en gemeenten is heel belangrijk om te zorgen dat taken beter kunnen worden uitgevoerd tegen lagere kosten. Bijvoorbeeld bij het beheer van afvalwaterzuiveringen. “En natuurlijk ook bij calamiteiten zoals de brand bij Chemie Pack heeft aangetoond.”

Zijn opvolgster, Carla Moonen, adviseert hij zich niet alleen bezig te houden met financiële zaken. “Ik vind het belangrijk dat een bestuurder die afscheid heeft genomen niet alleen wordt herinnerd als iemand die alleen naar de begroting keek. Daarom zou ik haar willen meegeven: probeer iets na te laten dat de gemeenschap echt nodig heeft.”

Reageer op dit artikel