nieuws

Meer onderzoek effect groene daken en gevels

bouwbreed

Over de positieve effecten van groene daken en gevels in de bebouwde omgeving bestaat geen discussie. Om de duurzaamheid ervan nog beter in beeld te krijgen, is echter op een aantal onderdelen nader onderzoek nodig.

Wetenschappers willen milieuprestaties nog beter in kaart brengen

Dat blijkt uit het rapport ‘Technische eigenschappen van groene daken en gevels’ van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is verricht in opdracht van de vakgroep Dak- en Gevelbegroeners van de branchevereniging van groenbedrijven VHG.

Met het rapport wil de branche de vergaarde kennis over de voordelen van groene daken en gevels breed verspreiden. De publicatie gaat onder andere in op de mogelijkheden die vegetatiedaken en -gevels bieden om regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren. “De toenemende piekbelasting tijdens heftige neerslag is voor veel steden een toenemend probleem dat met groene daken uitstekend kan worden opgevangen.”

Hoogleraar bouwkunde Jos Brouwers en student Nicky Damen doen in hun rapport wel een aantal aanbevelingen. Zo stellen zij onder andere vast dat de duurzaamheid van groene daken “nog niet geheel duidelijk is” als het gaat om de milieubelasting van toegepaste materialen en producten. Daarvoor wordt volgens de onderzoekers steeds vaker een integrale rapportage opgesteld, voortvloeiend uit het nieuwe Bouwbesluit 2012. Bij deze zogeheten MRPI (Milieu Relevante Product Informatie) kijkt een onafhankelijke stichting onder andere naar de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen.

Zo concluderen de onderzoekers dat bij de productie van polymeren, die in de onderste lagen (bijvoorbeeld de drainagelaag) van een groendak worden toegepast, CO 2 vrijkomt. Dat hoeft volgens Brouwers en Damen geen negatief effect voor groene daken op te leveren, omdat deze ook de eigenschap hebben dat ze CO 2 en luchtverontreinigende stoffen opnemen. Wel zou naar hun mening meer gekeken kunnen worden naar gebruik of hergebruik van afvalstoffen voor de productie van groene daken.

Naast aanvullend onderzoek naar de milieubelasting van onderdelen van groene daken en gevels bepleiten de onderzoekers tevens levenscyclusanalyses (LCA’s) op te stellen om zo een goede vergelijking met traditionele materialen te kunnen maken.

Verder vinden zij het van belang nauwkeurig de warmteweerstand van groene daken te laten bepalen. Van bepaalde substraten en beplantingen zou die nog niet bekend zijn. Pas dan kan de R c -waarde van groene daken en gevels exact worden vastgesteld. Een derde aanbeveling betreft nader onderzoek naar de betekenis van de samenstelling, dikte en hellinghoek van het dak voor de retentie- en buffercapaciteiten ervan.

Directeur Egbert Roozen van de VHG geeft aan dat de aanbevelingen van de onderzoekers zullen worden opgepakt door de branche. “Dit gaat zeker onderdeel uitmaken van onze innovatieagenda”, aldus Roozen.

Reageer op dit artikel