nieuws

VNG: Gemeenten hebben dik 200 miljoen extra nodig

bouwbreed Premium

Jaarlijks is er landelijk gezien 240 miljoen euro extra nodig voor stedelijke vernieuwing en krimp. Zonder dat geld verpauperen wijken en buurten, vreest de VNG.

In het meest uitgeklede scenario voor stedelijke vernieuwing, waarbij veel investeringen van private partijen moeten komen, is nog steeds sprake van een tekort van 220 miljoen voor gemeenten. Een iets sterkere prijsdaling van woningen doet dat bedrag snel stijgen, zo blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In het onderzoek zijn twee hoofdvarianten bekeken, een ‘klassieke’ basisraming en een ‘zelfherstelraming’. Volgens de basisraming is er in de periode 2013-2020 behoefte aan 490.000 nieuwe woningen, bijna 70.000 per jaar. Als in 2014 het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) niet meer beschikbaar is, levert dit een tekort op van tussen de 800 miljoen en 1 miljard per jaar.

In de zelfherstelraming wordt veel meer verwacht van private investeringen, waardoor de overheid minder behoeft bij te dragen. Als dan gekozen wordt voor vooral sloop en vervangende nieuwbouw, blijft er een tekort over van 580 miljoen euro per jaar.

Indien meer wordt gekozen voor hoog niveau renovatie, zelfbouw door bewoners en inzet op waardecreatie door burgers en bedrijven, dan is het tekort 370 miljoen, waarvan 220 miljoen voor de gemeenten.

Volgens het onderzoek is er nog een scenario denkbaar waarbij er geen tekort optreedt, maar dan worden nog slechts 30.000 woningen per jaar gebouwd.

Investeringen

Voor de Vereniging Nederlandse GEmeenten (VNG) is het rapport aanleiding 240 miljoen extra te vragen. “Zonder die bijdrage zijn gemeenten niet in staat de noodzakelijke investeringen te doen en zullen veel wijken en buurten onherroepelijk verpauperen”, aldus de vereniging.

Dit geldt temeer nu de ISV-gelden vanaf 2014 op nul zijn gezet. Daarnaast zorgt de decentralisatie van allerlei taken richting gemeenten zonder de volledige bijbehorende budgetten voor een druk op de gemeentefinanciën. Ook de uitkering uit het Gemeentefonds neemt af. Dat is niet op te vangen uit krimpende reserves en gaat dus mede ten koste van de investeringen door gemeenten.

Reageer op dit artikel