nieuws

Wijzigen onderaannemer na verlening van gunning

bouwbreed Premium

Bij veel aanbestedingen beroepen inschrijvers zich op financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van derden, zodat aan de geschiktheidseisen kan worden voldaan. Bij een beroep op de bekwaamheid van een derde moet worden verklaard dat die als onderaannemer wordt ingeschakeld. Na gunning komt het echter nogal eens voor dat een inschrijver een andere onderaannemer kiest. De vraag is of dit aanbestedingsrechtelijk is toegestaan.

Omtrent een dergelijke kwestie heeft rechtbank Amsterdam onlangs uitspraak gedaan en geoordeeld dat indien een andere onderaannemer aan dezelfde eisen voldoet, dat niet de opdracht of de inschrijving wijzigt. De uitspraak maakt duidelijk welke aspecten bij een dergelijke beoordeling van belang kunnen zijn.

Allereerst mag geen sprake zijn van een wezenlijke wijziging van de opdracht. Dit is volgens de rechtbank niet het geval voor zover geen nieuwe voorwaarden zijn gesteld, de oorspronkelijke werkzaamheden niet zijn uitgebreid en de aanneemsom niet is gewijzigd.

Daarnaast behoeft het wisselen van een onderaannemer niet tot een wezenlijke wijziging van de inschrijving te leiden. Waar het bestek de uitvoeringsmethode niet heeft voorgeschreven, wordt dit aan de inschrijver overgelaten en mag deze achteraf voor een andere methode kiezen. Een onderaannemer die een unieke methode hanteert, kan dus nog steeds geoorloofd worden vervangen. Dit kan overigens anders zijn als de keuze voor een specifieke onderaannemer beslissend zou zijn voor gunning of als sprake is van een voorgeschreven onderaannemer.

Uiteraard moet ook de nieuwe onderaannemer aan de geschiktheidseisen voldoen. De aanbestedende dienst moet deze kunnen toetsen aan de in het bestek gestelde bewijzen en de inschrijver moet ook aantonen dat hij voor het werk daadwerkelijk over de bekwaamheid van de nieuwe onderaannemer kan beschikken.

Kortom, het aanbestedingsrecht is op dit punt iets flexibeler dan het op het eerste gezicht lijkt. Wijzigen van onderaannemer is mogelijk zolang toestemming van de aanbestedende dienst geen verandering van voorwaarden inhoudt die zou hebben geleid tot andere inschrijvers of de keuze voor een andere offerte.

Reageer op dit artikel