nieuws

Integrale visie en uitvoering scheelt miljoenen euro’s

bouwbreed Premium

Integraal werken geeft betere oplossingen en kan geld opleveren. Hiervoor zijn een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen cruciaal, zo weet het Planbureau voor de Leefomgeving.

Een voorbeeld waar dit heel sterk geldt is wel de Rijn-Scheldedelta. Een gebied waar drie provincies en verschillende diensten van het Rijk actief zijn. In het gebied spelen een groot aantal opgaven zoals verdere intensivering van de scheepvaart, het zoeken naar nieuwe economische perspectieven, het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de delta, omgaan met hoge rivierafvoeren en het organiseren van de zoetwatervoorziening.

Hoe dat dan werkt, toont het voorbeeld van de vervanging van de Volkeraksluizen en de Krammersluizen die de komende jaren op het programma staat. Het Volkerak heeft een waterbergingsfunctie voor hoge rivierafvoeren en de scheepvaart groeit. Er zouden dus grotere sluizen moeten komen die ook nog geschikt zijn om een deel van de piekafvoeren van de Rijn naar het Volkerak af te voeren.

Als ook nog gekozen wordt voor doorvoeren van de piekafvoeren naar de Grevelingen, zal in de Grevelingendam een nieuwe verbinding moeten komen. In de Brouwersdam moet dan een vergrote doorlaat komen voor de afvoer naar zee.

Tegelijkertijd speelt het plan voor de verzilting van het Volkerak. Als dat doorgaat, heeft dat weer grote gevolgen voor de benodigde investeringen. Zo zouden tussen Volkerak en Grevelingen geen spuisluizen nodig zijn, maar kan worden volstaan met een brug.

“Oriënterend onderzoek geeft aan dat het beter afstemmen van deze grote investeringsbeslissingen mogelijk enkele honderden miljoenen kan besparen op de aanstaande investeringen in de sluizencomplexen. Een eensluidende, integrale langetermijnvisie op dit gebied is daarvoor wel cruciaal”, aldus het PBL.

De casus geldt volgens de deskundigen niet alleen voor de delta, maar voor alle meer complexe ruimtelijke projecten, zeker als daar meerdere overheden bij betrokken zijn. In dat geval is afstemming van de investeringen in ieder geval van het grootste belang om de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te krijgen.

Reageer op dit artikel