nieuws

Europees akkoord over richtlijn 
energie-efficiëntie

bouwbreed

Overheden moeten nog meer doen aan energiebesparing. Dat is de uitkomst van een akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over de Europese richtlijn energie-efficiëntie.

De richtlijn verplicht lidstaten om jaarlijks minstens 3 procent van hun totale vloeroppervlak aan “verwarmde of gekoelde gebouwen in bezit en gebruikt door hun centrale overheid” te renoveren met als doel energiebesparing. Dit geldt voor gebouwen met een vloeroppervlak van meer dan 500 vierkante meter. Vanaf juli 2015 wordt die oppervlakte verlaagd naar 250 vierkante meter.

Met dit akkoord wordt beoogd dat het doel van de Europese Unie, 20 procent energiebesparing in 2020 gehaald zal worden. “De nieuwe richtlijn verheft het doel van 20 procent efficiency tot wet en geeft verplichte maatregelen die moeten helpen de kloof te dichten tussen wat nu wordt bereikt en de doelstelling”, verklaart de parlementaire onderhandelaar Claude Turmes het akkoord.

Ook van energiebedrijven wordt in de richtlijn het nodige gevraagd. Tussen 2014 en 2020 moeten die bedrijven die onder de richtlijn vallen een energiebesparing bij hun klanten realiseren van 1,5 procent per jaar.

Bedrijven worden eveneens verplicht tot actie. Alle grote bedrijven moeten een energie-audit ondergaan. Deze audits moeten elke vier jaar worden gehouden door gekwalificeerde en geaccrediteerde experts. Doel is bedrijven inzicht te geven in hun energieverbruik en instrumenten te geven energie te besparen.

Daarnaast geeft de richtlijn een voorzet voor decentrale energieopwekking en warmte-koudeopslag. Landen moeten voor eind 2015 onderzoek doen naar de mogelijkheden hiertoe en een kosten-batenanalyse maken.

Tegelijkertijd heeft het Europese Parlement voorstellen gedaan om de Europese structuurfondsen meer te richten op duurzame energie. Van het totale budget van 336 miljard euro moet 25,4 miljard daaraan worden besteed. Dat is bijna drie keer zoveel als nu geoormerkt wordt voor duurzame energie.

Reageer op dit artikel