nieuws

Certificering onderdelen grondwerk

bouwbreed Premium

Voor uitvoeren van tijdelijke grondwaterbemalingen in bouwputten en sleuven voor gasleidingen kunnen bedrijven zich vanaf eind dit jaar laten certificeren. Zo wordt het gemakkelijker projecten te verzekeren.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, SIKB, heeft op verzoek van Bouwend Nederland een beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL SIKB 12000. Doel is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterbemaling te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken.

Het eerste Nederlandse bedrijf dat werkt conform de BRL verwacht eind dit jaar te worden gecertificeerd: advies- en ingenieursbureau MWH, waar Lloyd’s Register Quality Assurance een (positieve) audit uitvoerde. Vastgesteld moest worden of de BRL en het bijbehorende protocol 12010, dat het opstellen van een bemalingsadvies regelt, toetsbaar zijn en of MWH (Delft) beschikt over een managementsysteem conform de eisen van de BRL en het protocol.

Guido Ritskes, programmasecretaris Water bij SIKB, geeft aan dat bemalingsprojecten moeilijk verzekerbaar zijn door de slechte beheers-baarheid van de risico’s. “In de praktijk schuift een hoofdaannemer de verantwoordelijkheid voor de bemaling al snel door naar onderaannemers, die doorgaans niet in staat zijn de risico’s te beheersen.”

Door de vele schakels in het proces gaat het vaak mis. “Bemalingsadviezen moeten vaak worden opgesteld voordat een aannemer in beeld is. En omdat het vaak om de laagste prijs gaat, komt het nogal eens voor dat na een slecht advies de fouten zich opstapelen. Voor adviesbureaus zijn er nauwelijks richtlijnen. Bovendien worden problemen in de uitvoering als gevolg van verkeerd advies nooit teruggekoppeld.”

Dat is bij de BRL 12000 ingebouwd. “Zodat de adviesbureaus van fouten kunnen leren en de kwaliteit van de bronbemalingen verbetert”, aldus Ritskes. Ook regelt de BRL een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden voor bemalingsadvies en -plan en uitvoering en aansturing van het project.

De komende maanden moet de BRL 12000, opgesteld door Haskoning, Bouwend Nederland en Forteck Grondwatertechniek, worden gecompleteerd met het onderdeel ‘besluitvorming uitvoeringsmethode’ (BUM) voor opdrachtgevers. Ook moet hij nog goedkeuring verwerven van de Raad voor Accreditatie.

Reageer op dit artikel