nieuws

Juridisch Onderhandelen en (on)gelijkheid

bouwbreed

Aanbesteden volgens de Europese openbare of niet-openbare procedure mag altijd.

Bij uitzondering, bijvoorbeeld als “geen of geen geschikte inschrijvingen of geen aanmeldingen zijn ingediend”, mag een ‘doorstart’ worden gemaakt middels een onderhandelingsprocedure. Zijn inschrijvingen ontvangen die aan de uitsluiting- en selectie-eisen voldoen, dan mag doorgestart worden zonder aankondiging. Immers, de markt is dan geïnformeerd over de opdracht en de onderhandeling vindt plaats met de gegadigden die al aan voornoemde eisen voldeden. Toepassing van deze uitzondering was inzet van een kort geding (LJN: BV9870). Het betrof een opdracht voor scholenbouw. Op straffe van ongeldigheid moest het ontwerp een minimum aantal punten op het criterium stedenbouw scoren en conform bestemmingsplan zijn. Er werden, zo stelde aanbesteder, geen geldige inschrijvingen ontvangen. HEVO BV werd ongeldig verklaard omdat haar plan afweek van het bestemmingsplan en dus ook onvoldoende punten behaalde op stedenbouw. De andere twee inschrijvingen waren te duur en werden door de aanbesteder als “onaanvaardbaar” gekwalificeerd. De aanbestedende dienst kondigde daarop aan te willen onderhandelen met de twee onaanvaardbare in-schrijvers. HEVO laat zij als “ongeldige inschrijver” links liggen. HEVO stapt naar de rechter en stelt dat zij voldeed aan de eisen om mee te onderhandelen. De rechter beslist anders. De inschrijving van HEVO zou ongeldig zijn op een “essentieel punt” en die fout is niet verschoonbaar. Doordat de inschrijving niet voldoet aan een formele eis, mag HEVO niet meeonderhandelen. Opmerkelijke uitspraak? Ja, mijn inziens staat voorop dat ontwerpeisen, zoals altijd, zien op de inhoud van de aanbieding. De ongeldigheid van HEVO is dus, evenmin als bij de anderen, het gevolg van het niet voldoen aan uitsluiting- en selectie-eisen. HEVO heeft ongeldig ingeschreven, maar de biedingen van de anderen voldeden evenmin. De stedenbouwkundige eisen (HEVO) blijken, evenals de betaalbaarheid (anderen), als minimumeis gehanteerd. In het kader van de onderhandelingen zullen de aanbiedingen van de anderen op de aspecten waarop ze niet voldeden, gerepareerd kunnen worden. HEVO krijgt deze kans niet. In dit licht kan men zich afvragen of de beslissing dat HEVO niet en anderen wel mogen meedoen aan de onderhandelingsprocedure in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel.

Reageer op dit artikel