nieuws

Exploitatieplan ruimtelijke ordening moeilijk

bouwbreed

Het exploitatieplan uit de Wet ruimtelijke ordening wordt nauwelijks gebruikt. Het plan waarmee een gemeente een ontwikkelaar kan dwingen mee te betalen aan ontwikkelingskosten van een gebied, brengt te veel juridische problemen met zich mee.

Dat concludeert de ex-durante evaluatie van de Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL), die deze week openbaar werd.

Omdat het plan wordt ervaren als ingewikkeld en juridisch risicovol, geven gemeenten de voorkeur aan het minnelijk verhalen van de kosten langs de privaatrechtelijke weg. Daar komt bij dat uitspraken door de afdeling bestuursrechtspraak over onder meer onafhankelijke taxaties van zogeheten inbrengwaarden het gebruik van het exploitatieplan onaantrekkelijk maken. “Voor de functie van stok achter de deur is een krachtig publiekrechtelijk instrument van belang”, tekent het PBL daarbij aan.

Het rapport maakt voorts duidelijk dat het bestemmingsplan het meest gebruikte juridisch-planologische kader is voor het reguleren van het grondgebruik en om ruimtelijke ontwikkelingen juridisch mogelijk te maken. Dit is niet veranderd door de Crisis- en herstelwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat komt onder meer vanwege de jarenlange ervaring die gemeenten hebben opgedaan met bestemmingsplannen. “Nieuwe planvormen moeten zich wat betreft effectiviteit en juridische houdbaarheid nog bewijzen”, zo staat in het onderzoek.

Verder blijkt uit de evaluatie dat de Crisis- en herstelwet nauwelijks invloed heeft op planologie. Zo heeft het opheffen van de koppeling tussen projectbesluiten, omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan geen effect op de werkwijze van gemeenten.

“Nieuwe instrumenten uit de wet worden weinig gebruikt”, zo staat in het rapport. “Ook de bestuursprocesrechtelijke bepalingen die gericht zijn op het versnellen van besluitvormingsprocessen, zijn tot op heden zelden van toepassing.” Ondanks dat de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet weinig worden gebruikt, zien de samenstellers van de evaluatie mogelijkheden om het gebiedsontwikkelingsplan uit deze wet te gebruiken in de nieuwe Omgevingswet. Dit gebiedsontwikkelingsplan sluit aan bij onder meer het gebruik van bestemmingsplannen. “Dit instrument past goed bij de wens van met name gemeenten om ruimtelijke ontwikkelingen te faseren’, zo staat in de evaluatie.

Reageer op dit artikel