nieuws

Amsterdam komt veel huizen tekort

bouwbreed

De Metropoolregio Amsterdam stevent af op een enorm woningtekort. Dit blijkt uit de Quickscan Woningbouw, uitgevoerd in opdracht van de regiogemeenten. Tot 2040 is de bouw van 270.000 nieuwe woningen noodzakelijk. Dat aantal kan echter nooit worden gerealiseerd. Alleen al de komende acht jaar loopt het tekort op tot meer dan 90.000 woningen.

Uitbreiding van de woningvoorraad is volgens de onderzoekers om verschillende redenen noodzakelijk. Alleen al de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens vraagt de komende dertig jaar een kleine 50.000 woningen extra.

De trek van het Nederlandse platteland naar de stad en de komst van buitenlandse kennismigranten zorgt voor een vraag van 95.000 woningen.

En er wordt vanwege meer geboorten en stijgende levensverwachting gerekend op natuurlijke aanwas. Goed voor een vraag van 125.000 woningen.

Inhaalslag

Tegelijkertijd is becijferd dat met het huidige bouwtempo dat aantal nooit kan worden gerealiseerd. Er is voor 2010 al een tekort ontstaan van 30.000 woningen. Tot 2020 zouden 113.000 woningen moeten worden gebouwd, maar in het huidige bouwtempo worden dat er hooguit 50.000. Daarmee loopt het tekort al op tot 93.000 woningen. Een inhaalslag in de twintig jaar daarna lijkt onmogelijk. Eerder is sprake van een verder oplopend tekort. Bijvoorbeeld vanwege de groei van Schiphol. Bij sterke uitbreiding van het aantal vliegbewegingen, neemt het aantal potentiële bouwlocaties af.

De regio vreest bij het uitblijven van voldoende woningbouw voor economische schade. De vraag is gebaseerd op een gematigde economische groei van gemiddeld 1,5 procent gedurende dertig jaar. De afgelopen vijftien jaar was de economische groei bijna dubbel zo hoog. Daardoor heeft Amsterdam zich na Londen, Parijs en Frankfurt ontwikkeld tot de 4e zakenstad van Europa.

De economie groeide door de aanwezigheid van voldoende hoogopgeleiden. Maar de gemeenten vrezen dat die brandstof opraakt, als hoogopgeleiden geen passende woning kunnen vinden. En zij zouden er voor kunnen kiezen zich elders in Europa te vestigen.

Economische ontwikkeling

Wethouder Maarten van Poelgeest van ruimtelijke ordening waarschuwt dan ook voor een ernstige botsing. “Niemand lijkt zich om de gevolgen te bekommeren. In het verleden was er steun van het Rijk voor groeikernen en Vinex-locaties. Vandaag is overheidssteun helemaal geen onderwerp van discussie. Daarvoor ontbreken de middelen. Amsterdam kan ook geen twintig- of dertigduizend euro per woning bijleggen. Mocht er geen oplossing worden gevonden, dan loopt de economische ontwikkeling ernstig gevaar.”

Een sterke woningvraag is op zich niet heel uitzonderlijk. De afgelopen dertig jaar groeide de regio, inclusief Almere, met 350.000 woningen.

Reageer op dit artikel