nieuws

Keuze voor woningbouw miskent economischepotentie Scheveningse haven

bouwbreed

Er wordt al ruim twintig jaar gestudeerd op en gediscussieerd over de Scheveningse haven. Dat is te zien en te merken; er is sprake van achterstallig onderhoud van de publieke ruimte, de investeringsbereidheid van ondernemers is gering en bewoners (organisaties) maken zich grote zorgen over de woonomgeving. Er gloort nu enig zicht op vernieuwing.

De gemeente Den Haag heeft immers de uit 2007 daterende nota van uitgangspunten voor de planontwikkeling van de Scheveningse haven vertaald in een projectdocument. Er lijkt nu eindelijk een periode van planrealisatie aan te breken, hoewel ondernemers en bewoners nog wel te hoop lopen tegen essentiële delen van de plannen. Het lijkt dan ook een gemiste kans dat er geen sprake is van een publiek-private samenwerkingsvorm, waardoor niet alleen risico’s kunnen worden gedeeld, maar vooral commitment kan worden opgebouwd. Het gebrek aan vertrouwen en onderlinge communicatie is immers nog steeds voelbaar, waardoor de kwetsbaarheid van de voorbereidingen en het uitvoeringsproces groot blijft. Dat de Scheveningse haven dringend een impuls nodig heeft op het gebied van werken, leven en wonen staat voor iedereen buiten kijf. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de positie van Scheveningen haven als een krachtig maritiem en toeristisch gebied. Het gaat om drie havens, die – ook historisch gezien – aan elkaar gekoppeld zijn. De kades worden opgeknapt en de visserijsector krijgt meer ruimte. De derde haven krijgt een nieuwe gemengde bestemming voor zeezeilschepen en bedrijfsschepen. De circa 700 woningen worden gebouwd op het Norfolkterrein. Hiervoor is een overeenkomst getekend met ASR, Malherbe en Vestia. Daarnaast is er in het plan ruimte voor hotels, restaurants, en bedrijven. Een kabelbaan gaat volgens de gemeentelijke plannen de havenhoofden met elkaar verbinden. De vernieuwing van het gebied moet leiden tot een toename van werkgelegenheid in het toerisme, de watersport en de visserij. Tot zover het stedenbouwkundig plan dat onlangs is vastgesteld.

Draagvlak

Dat de haven met dit stedenbouwkundige plan weer toekomst zou hebben wordt overigens voor een deel tegengesproken door Scheveningse ondernemers. De visserijsector heeft weliswaar aangegeven te willen uitbreiden op het Noordelijk Havenhoofd en de bestaande bebouwing te renoveren dan wel nieuwbouw van 5000 vierkante meter te realiseren, toch is het draagvlak bij ondernemers uit de visserijsector, offshore en rederijen voor de recente havenplannen van het College van B&W nog gering. Dat geldt ook voor kritische bewonersorganisaties die zich onvoldoende herkennen in de resultaten van een langdurig proces van ‘samenspraak’ en consultatie/klankborden. Daardoor dreigt opnieuw stagnatie te ontstaan. Dat zou opnieuw een forse domper zijn voor Scheveningen-Haven, die economisch gezien bijna tegen de klippen op een groei doormaakt. De Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH) vindt dat de gepresenteerde plannen voor de Scheveningse haven en in het bijzonder het Norfolkgebied en het Noordelijk Havenhoofd, niet alleen de ambities en economische groei van visserij en havengebonden bedrijvigheid doorkruisen, maar twijfelt ook aan de financiële realiseerbaarheid van de plannen. Die zijn immers voor een belangrijk deel afhankelijk van de investeringsbereidheid van derden (zoals corporaties, hotelketens en banken). Zij vrezen dat er door de gemeente onomkeerbare besluiten worden genomen en vinden dan ook dat herijking van de gemeentelijke plannen in het economisch belang van de sector urgent, logisch en verstandig is. De BSH is daarom op basis van actuele gegevens en verwachtingen actief aan de slag om een vernieuwde visie voor het havengebied op te stellen. Een verstandige en te faseren gebiedsontwikkeling die het verdient serieus te worden genomen en verder te worden uitgewerkt tot een beargumenteerd en feitelijk onderbouwde visie die enerzijds aansluit bij eerder gepresenteerde plannen en anderzijds tegemoet komt aan de verwachtingen, wensen en eisen vanuit de sector en de Scheveningse samenleving. Zeer binnenkort vindt (nadere) besluitvorming plaats over het Projectdocument Scheveningen Haven. Het door het gemeentebestuur daarin voorgestelde beleid is echter desastreus voor de (bedrijfseconomische) ontwikkeling van de maritieme sector. De derde haven speelt daarbij een cruciale rol: daar zullen logischerwijs zoveel mogelijk bedrijven moeten worden gesitueerd in plaats van de nu door de gemeente voorgestelde woningen. Dat leidt immers tot minder overlast en een efficiënte bedrijfsvoering.

Negatieve consequenties

Nu onvoorwaardelijk kiezen voor woningbouw heeft grote, negatieve consequenties voor de toekomst van de huidige bedrijvigheid (visserij) en is het miskennen van de economische potentie van de Scheveningse haven op de langere termijn. Het is nu zaak geen onomkeerbare besluiten te forceren die de economische ontwikkeling van de haven frustreert. Voorkomen moet worden dat omzetverlies, stagnatie en mogelijk vertrek van ondernemers plaatsvindt. Zo ontbreekt er letterlijk ruimte voor toekomst. Het lijkt daarom verstandig om op basis van een realistische visie samen te werken aan publiek-private samenwerking, waarbij op basis van structureel overleg, professioneel (extern) management de voorwaarden voor een uitrol van de plannen kan worden gerealiseerd en gefinancierd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels